LUK 22

1Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis, em ol i save kolim Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut, em i laik kamap nau. 2Na ol bikpris na ol saveman bilong lo ol i pret long ol manmeri, olsem na ol i painim rot bilong kilim Jisas i dai. 3Na Satan i go insait long bel bilong Judas, em ol i kolim Iskariot, em wanpela bilong ol 12-pela disaipel. 4Na em i go toktok wantaim ol bikpris na ol kepten bilong tempel. Em i laik painim rot bilong givim Jisas long han bilong ol. 5Ol dispela man i amamas long lukim em, na ol i tokim Judas olsem ol bai i givim sampela mani long em. 6Na Judas i orait long tok bilong ol, na em i wok long painim wanpela rot bilong putim Jisas long han bilong ol. Em i wetim wanpela taim ol bikpela lain manmeri i no i stap wantaim Jisas. 7Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis em i kamap. Long dispela de ol i mas kilim pikinini sipsip bilong kaikai bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. 8Olsem na Jisas i salim Pita tupela Jon i go, na em i tokim tupela olsem, “Yutupela go redim kaikai bilong yumi bilong dispela bikpela de.” 9Na tupela i askim em, “Yu laikim bai mitupela i go redim we?” 10Na em i tokim tupela olsem, “Harim. Yutupela go insait long taun, na wanpela man i karim bikpela sospen wara bai i bungim yutupela long rot. Yutupela bihainim em i go insait long dispela haus em i go insait long en. 11Na yutupela i mas tokim papa bilong dispela haus olsem, ‘Tisa i askim yu, “Dispela rum i stap we na mi wantaim ol disaipel bilong mi i ken kaikai dispela kaikai bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut?” ’ 12Na bai em i soim yutupela wanpela bikpela rum i stap antap, em i gat tebol na sia samting. Yutupela redim kaikai long dispela rum.” 13Orait tupela i go, na tupela i lukim ol samting i stap olsem Jisas i bin tokim tupela. Na tupela i redim kaikai. 14Taim bilong kaikai i kamap pinis, na Jisas i sindaun long tebol, na ol aposel i sindaun wantaim em. 15Na em i tokim ol olsem, “Mi laikim tumas long kaikai wantaim yupela long dispela Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. Na bihain bai mi karim pen. 16Mi tokim yupela, mi no ken kaikai dispela kaikai gen inap long taim dispela samting em i kamap tru long kingdom bilong God.” 17Na em i kisim wanpela kap wain, na em i tenkyu long God, na i tok, “Yupela kisim dispela na tilim namel long yupela. 18Long wanem, mi tokim yupela, nau na bihain tu mi no ken dring wain moa, inap long taim kingdom bilong God i kamap.” 19Na em i kisim wanpela bret, na i tenkyu long God, na i brukim, na i givim long ol disaipel. Na em i tok, “Dispela em i bodi bilong mi, mi givim bilong helpim yupela. Yupela i mas mekim olsem bilong tingim mi.” 20Taim ol i kaikai pinis, orait em i kisim kap wain na i mekim wankain pasin long en. Em i tok olsem, “Dispela kap wain em i nupela kontrak mi mekim long blut bilong mi, em mi kapsaitim bilong helpim yupela. 21Tasol lukim, han bilong dispela man i laik putim mi long han bilong ol birua em i stap wantaim mi long dispela tebol. 22Pikinini Bilong Man em i mas bihainim dispela rot bipo God i makim bilong em. Tasol sori tumas long dispela man i givim em long han bilong ol birua.” 23Ol disaipel i harim dispela tok na ol i kirap askim askim ol yet olsem, “Husat bai i mekim dispela pasin?” 24Orait ol disaipel i stat long pait long toktok long husat em i namba wan bilong ol. 25Na Jisas i tokim ol olsem, “Ol king bilong ol arapela lain manmeri ol i gat namba na ol i bosim ol, na ol i gat nem olsem man bilong mekim gutpela pasin long ol. 26Tasol yupela i no ken mekim olsem. Nogat. Man i stap namba wan namel long yupela, em i mas i stap olsem man i kamap bihain tru. Na hetman bilong yupela em i mas i stap olsem wokman bilong helpim yupela. 27Tingim. Husat em i namba wan? Ating man i sindaun kaikai o wokman i sutim kaikai na bringim i kam long en? Namba wan em dispela man i sindaun kaikai, em tasol. Tasol mi stap namel long yupela olsem wokman bilong helpim yupela. 28“Taim ol samting i kamap bilong traim mi, yupela i bin i stap wantaim mi, na yupela i no lusim mi. 29Papa bilong mi em i givim kingdom long mi, olsem tasol mi givim kingdom long yupela. 30Na long kingdom bilong mi yupela bai i sindaun long tebol bilong mi na kaikai na dring. Na yupela bai i sindaun long ol gutpela sia na yupela bai i bosim ol 12-pela lain bilong Israel.” 31Orait Jisas i tok olsem, “Saimon, Saimon, harim. Satan i tok pinis long em bai i traim bilip bilong yupela, olsem ol man i save sakim wit bilong rausim ol pipia long en. 32Tasol mi beten pinis bilong helpim yu, bai bilip bilong yu i no ken pundaun. Na taim yu tanim na yu kam bek, orait yu mas strongim ol brata bilong yu.” 33Na Pita i tokim em olsem, “Bikpela, mi stap redi long i go wantaim yu long kalabus. Na mi redi long i dai wantaim yu.” 34Na Jisas i tok, “Pita, mi tokim yu, nau long dispela nait, taim kakaruk i no krai yet, yu bai tok tripela taim olsem yu no save long mi.” 35Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Taim mi salim yupela i go mekim wok bilong mi, yupela i no bin karim ol paus mani na hanbek na su i go wantaim yupela. Na long dispela taim yupela i sot long wanpela samting, o nogat?” Na ol i tok, “Nogat.” 36Na em i tokim ol olsem, “Tasol nau man i gat paus mani, em i mas kisim. Na tu, man i gat hanbek em i mas kisim. Na man i no gat bainat, em i mas salim saket bilong en na kisim mani na baim wanpela bainat. 37Long wanem, buk bilong God i gat tok olsem, ‘Ol manmeri i bin lukim em olsem wanpela man nogut.’ Mi tokim yupela, ol manmeri bai i mekim dispela pasin long mi. Long wanem, olgeta samting buk bilong God i tok bai i kamap long mi, em i mas kamap.” 38Na ol i tok, “Bikpela, yu lukim. Mipela i gat tupela bainat i stap hia.” Na em i tokim ol olsem, “Em inap.” 39Orait Jisas i lusim taun na i go long maunten Oliv, olsem em i save mekim olgeta taim. Na ol disaipel i bihainim em. 40Em i kamap long dispela hap na em i tokim ol olsem, “Yupela i mas beten, bai traim i no ken kamap long yupela.” 41Na em i lusim ol na i go longwe liklik, inap olsem mak bilong man i tromoi wanpela ston. Na em i brukim skru na i beten olsem, 42“Papa, sapos yu laik, yu ken rausim dispela kap long mi. Tasol yu no ken bihainim laik bilong mi. Nogat. Yu mas bihainim laik bilong yu tasol.” 43Na wanpela ensel bilong heven i kam long em na i strongim em. 44Jisas i pilim hevi nogut tru, na em i beten strong moa. Na tuhat bilong en i kamap olsem blut na i pundaun long graun. 45Em i beten pinis na em i sanap na i go long ol disaipel bilong en. Na em i lukim ol i slip i stap, long wanem, ol i bel hevi tumas. 46Na em i tokim ol, “Bilong wanem yupela i slip? Yupela kirap na beten. Nogut traim i kamap long yupela, na yupela i pundaun.” 47Jisas i toktok yet i stap, na bikpela lain man ol i kam. Dispela man ol i kolim Judas, em wanpela bilong ol 12-pela disaipel, em i soim rot long ol. Em i kam klostu long Jisas bilong givim kis long em. 48Tasol Jisas i askim em olsem, “Judas, yu laik givim kis long Pikinini Bilong Man na long dispela pasin yu ting long givim em long han bilong ol man, a?” 49Ol disaipel i stap wantaim Jisas ol i lukim samting i laik kamap, na ol i tok, “Bikpela, yu laik bai mipela i kilim ol long bainat?” 50Na wanpela bilong ol i kisim bainat na i paitim wokboi bilong hetpris, na bainat i katim yau long han sut bilong dispela wokboi na yau i pundaun. 51Tasol Jisas i lukim na i tok, “Lusim dispela pasin nau.” Na em i putim han long yau bilong dispela man, na yau i kamap gutpela gen. 52Na Jisas i mekim tok long ol bikpris na ol kepten bilong tempel na ol hetman, ol i kam bilong holimpas em. Em i tok olsem, “Yupela i kisim ol bainat na stik, na yupela i kam olsem yupela i laik holimpas wanpela man bilong pait na stil, a? 53Olgeta de mi bin stap wantaim yupela insait long banis bilong tempel, tasol yupela i no putim han long mi. Tasol dispela taim nau em i taim bilong yupela. Nau strong bilong tudak em i win.” 54Jisas i tok pinis, na ol i holimpas em na kisim em i go. Ol i bringim em i go insait long haus bilong hetpris. Na Pita i bihainim ol i go, tasol em i stap longwe liklik. 55Sampela man i wokim paia insait long banis bilong dispela haus, na ol i sindaun. Na Pita i sindaun wantaim ol. 56Wanpela wokmeri i lukim em i sindaun i stap long paia. Na dispela wokmeri i lukluk long em na i tok, “Dispela man tu em i bin i stap wantaim Jisas.” 57Tasol Pita i tok nogat olsem, “Meri, mi no save long em.” 58Bihain liklik narapela man i lukim em na i tok, “Yu tu yu man bilong lain bilong ol.” Tasol Pita i tok, “Nogat. Mi no disaipel bilong en.” 59Samting olsem wan aua i go pinis, na narapela man i tok strong olsem, “Tru tumas, dispela man tu i bin i stap wantaim em. Em i man bilong Galili tasol.” 60Tasol Pita i tok, “Mi no save tru long dispela tok yu mekim.” Em i toktok yet, na wantu kakaruk i krai. 61Na Bikpela i tanim na i lukluk long Pita. Na Pita i tingim gen dispela tok Bikpela i bin mekim. Bikpela i bin tokim Pita olsem, “Nau long dispela nait, taim kakaruk i no krai yet, yu bai tok tripela taim olsem yu no save long mi.” 62Na Pita i go ausait na i krai nogut tru. 63Ol man i holim Jisas ol i tok bilas long em na paitim em. 64Ol i pasim ai bilong en long laplap na ol i askim em olsem, “Yu mekim tok profet nau. Dispela man i paitim yu, em husat?” 65Na ol i mekim planti arapela tok nogut long em. 66Taim san i kamap, ol hetman bilong ol manmeri i kam bung, na ol saveman bilong lo i bung wantaim ol. Na ol i kisim Jisas i kam long bung bilong ol, na ol i tok, 67“Yu tokim mipela, yu dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, o nogat?” Na em i tokim ol, “Sapos mi tokim yupela, bai yupela i no bilip. 68Na sapos mi askim yupela long sampela tok, bai yupela i no bekim tok bilong mi. 69Tasol nau na long olgeta taim bihain Pikinini Bilong Man bai i sindaun long han sut bilong God i gat bikpela strong.” 70Na olgeta man i askim em, “Olsem na yu yet yu Pikinini Bilong God, a?” Na em i tokim ol, “Yupela yet i tok. Em mi tasol.” 71Na ol i tok, “Yumi no ken singautim ol man i kam bilong tokaut long pasin bilong dispela man. Maus bilong em yet i mekim dispela tok, na yumi harim pinis.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\