LUK 4

1Holi Spirit i pulap long Jisas, na Jisas i lusim wara Jordan na i go bek. Na Holi Spirit i kisim em i go long ples i no gat man. 2Jisas i stap long ples i no gat man inap long 40 de, na Satan i traim em. Long dispela taim Jisas i no kaikai na em i hangre. 3Na Satan i tokim em olsem, “Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait yu tok na dispela ston i ken tanim na i kamap bret.” 4Tasol Jisas i bekim tok bilong en olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Ol manmeri i no inap kisim laip long kaikai tasol.’ ” 5Orait na Satan i bringim em i go antap, na wantu em i soim Jisas olgeta strongpela kantri bilong dispela graun. 6Na Satan i tokim em olsem, “Bai mi givim yu strong bilong bosim olgeta dispela kantri, na bai yu gat biknem tru. Olgeta dispela samting ol i bilong mi pinis. Na sapos mi laik givim long wanpela man, orait mi ken givim. 7Sapos yu brukim skru na lotu long mi, orait bai mi givim yu dispela olgeta samting.” 8Tasol Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Yu mas aninit long God, Bikpela bilong yu, na yu mas lotu long em wanpela tasol.’ ” 9Na Satan i bringim Jisas i go long Jerusalem na i putim em antap tru long tempel. Na em i tokim em olsem, “Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait yu kalap i go daun. 10Long wanem, buk bilong God i gat tok olsem, ‘Em bai i tokim ol ensel bilong en long ol i mas lukautim yu na was gut long yu.’ 11Na ‘Ol bai i karim yu long han bilong ol, nogut wanpela ston i sutim lek bilong yu.’ ” 12Na Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Yu no ken traim strong bilong God, Bikpela bilong yu.’ ” 13Satan i traim Jisas long ol kain kain traim pinis, orait em i lusim Jisas na i wetim narapela taim. 14Long strong bilong Holi Spirit, Jisas i go bek long distrik Galili. Na ol manmeri i stap long olgeta dispela hap, ol i harim tok olsem Jisas i kam i stap long Galili. 15Oltaim em i wok long skulim ol manmeri long ol haus lotu bilong ol. Na olgeta manmeri i litimapim nem bilong em. 16Jisas i go long Nasaret. Taim em i pikinini yet, em i stap long dispela taun, na em i bin kamap bikpela long en. Long de Sabat em i go insait long haus lotu, olsem em i save mekim oltaim. Em i sanap bilong ritim tok bilong God, 17na ol i givim buk bilong profet Aisaia long em. Em i opim buk, na em i painim dispela hap i gat tok olsem, 18“Spirit bilong Bikpela i kam i stap long mi, long wanem, Bikpela yet i kapsaitim wel long het bilong mi bilong makim mi bilong i go bringim gutpela tok bilong en long ol rabisman. Na em i salim mi i kam long tokaut long ol man i stap long kalabus long ol i ken lusim kalabus na i go fri, na long tokaut long ol man i aipas long ol i ken lukluk gen. Em i salim mi i kam long pinisim hevi bilong ol man, ol arapela i wok long daunim na mekim nogut long ol. 19Na em i salim mi long tokaut olsem, taim i kamap pinis bilong Bikpela i laik mekim gut long ol manmeri bilong en.” 20Jisas i pasim buk na i givim bek long man i gat wok bilong lukautim ol buk, na em i sindaun. Na olgeta manmeri i stap long haus lotu ol i lukluk long Jisas tasol. 21Orait na em i tokim ol olsem, “Dispela tok bilong buk bilong God yupela i harim pinis, nau tasol em i kamap tru.” 22Na ol i litimapim nem bilong em, na ol i tingting planti long ol gutpela tok em i autim. Tasol ol i tok, “Yumi save, dispela man em i pikinini bilong Josep. Olsem wanem na em inap mekim olkain tok olsem?” 23Na Jisas i tokim ol olsem, “Ating yupela bai i kisim dispela tok ol manmeri i save mekim na autim long mi, ‘Dokta, yu mas mekim orait skin bilong yu yet.’ Na bai yupela i tok, ‘Mipela i harim pinis tok long ol samting yu bin mekim long Kaperneam. Orait nau yu mas mekim ol wankain samting hia long as ples bilong yu.’ ” 24Na em i tok, “Mi tok tru long yupela, ol man i no save harim tok bilong wanpela profet long as ples bilong en. 25Mi tok tru tumas long yupela, long taim bilong Elaija, planti meri i stap long Israel, na man bilong ol i dai pinis. Long dispela taim skai i pas olgeta, na i no gat ren inap long 3 yia na 6 mun. Na bikpela hangre i kamap long olgeta hap. 26Tasol God i no salim Elaija i go long wanpela meri bilong Israel. Nogat. Em i salim em i go long taun Sarefat tasol long hap bilong biktaun Saidon, long wanpela meri, man bilong en i dai pinis. 27Olsem tu long taim bilong profet Elisa planti man i stap long Israel, ol i gat sik lepra. Tasol namel long ol i no gat wanpela man sik bilong en i pinis. Nogat. Naman bilong kantri Siria em tasol.” 28Olgeta man i stap long haus lotu ol i harim dispela tok, na ol i belhat nogut tru. 29Na ol i kirap na ol i rausim Jisas i go ausait long taun. Dispela taun bilong ol i stap antap long wanpela maunten. Na ol i bringim em i go antap long wanpela ples nogut i stap long dispela maunten, na ol i laik tromoi em i go daun. 30Tasol em i lusim ol na wokabaut namel long ol na em i go pinis. 31Orait Jisas i go daun long Kaperneam, na em i stap long dispela taun bilong distrik Galili. Na long olgeta de Sabat em i save skulim ol manmeri. 32Na ol i harim tok bilong en na ol i kirap nogut tru, long wanem, em i skulim ol olsem man i gat namba. 33Wanpela taim wanpela man i stap long haus lotu, em i gat spirit nogut i stap long en. Na em i singaut bikmaus tru olsem, 34“E, Jisas bilong Nasaret, yu kam bilong mekim wanem long mipela? Ating yu kam bilong bagarapim mipela? Mi save long yu. Yu dispela gutpela stretpela man i kam long God yet.” 35Tasol Jisas i krosim dispela spirit nogut na i tokim em olsem, “Yu pasim maus na yu lusim dispela man.” Na dispela spirit nogut i mekim dispela man i pundaun long graun namel long ol, na bihain spirit i lusim em, na i no bagarapim em. 36Na olgeta manmeri i kirap nogut, na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Olaman, em wanem kain tok? Em i givim tok long ol spirit nogut olsem man i gat namba na i gat strong. Na ol i save harim tok bilong en, na ol i lusim man na i go.” 37Na ol stori bilong ol samting Jisas i mekim, ol i go nabaut long olgeta hap bilong dispela distrik. 38Jisas i kirap na i lusim dispela haus lotu, na em i go insait long haus bilong Saimon. Mama bilong meri bilong Saimon em i gat sik, na skin bilong en i hat nogut tru. Na ol i askim Jisas long helpim em. 39Orait Jisas i go sanap klostu long em na i tok strong long sik i mas lusim dispela meri. Na sik i lusim em, na wantu dispela meri i kirap na i redim kaikai bilong ol. 40Long taim san i laik i go daun, orait ol man wantok bilong ol i gat ol kain kain sik, ol i bringim ol dispela sikman i kam long Jisas. Em i putim han bilong en antap long dispela olgeta manmeri wan wan, na em i mekim ol i orait. 41Na em i mekim ol spirit nogut i lusim planti manmeri. Na taim ol i lusim ol manmeri, ol spirit nogut i save singaut olsem, “Yu Pikinini Bilong God.” Tasol em i krosim ol na em i tambuim ol long ol i no ken toktok, long wanem, ol i save, em i dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. 42Long moningtaim tru Jisas i lusim taun na em i go long wanpela hap i no gat man. Na ol manmeri i painim em, na taim ol i lukim em ol i laik pasim em, bai em i no ken lusim ol na i go. 43Tasol em i tokim ol olsem, “Mi mas autim gutnius bilong kingdom bilong God long ol arapela taun tu. God i salim mi na mi kam bilong mekim dispela wok.” 44Na em i raun long distrik Judia na i autim tok long ol haus lotu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\