LUK 9

1Jisas i singautim ol 12-pela aposel i kam, na em i givim bikpela strong na namba long ol, bilong ol i ken rausim olgeta spirit nogut i stap long ol manmeri na ol i ken mekim orait ol manmeri i gat olgeta kain sik. 2Na em i salim ol i go bilong autim tok bilong kingdom bilong God, na bilong mekim orait ol sikman. 3Na em i tokim ol olsem, “Yupela i no ken kisim ol samting bilong wokabaut i go wantaim yupela. Yupela i no ken holim stik bilong wokabaut na yupela i no ken karim hanbek samting na bret na mani. Na yupela i no ken kisim tupela siot. 4Na sapos yupela i kamap long wanpela ples na yupela i go insait long wanpela haus, orait yupela i mas i stap long dispela haus tasol inap long taim yupela i laik lusim dispela ples na i go long narapela hap. 5Na sapos ol manmeri bilong wanpela taun i no kisim yupela i go long haus bilong ol, orait yupela i mas lusim dispela taun. Na taim yupela i laik i go, yupela i mas rausim pipia graun i stap long lek bilong yupela, bai ol i ken save, ol i gat asua long dispela pasin ol i mekim.” 6Orait ol disaipel i wokabaut i go long ol ples nabaut. Na ol i autim gutnius na ol i mekim orait ol sikman long olgeta hap. 7Namba wan gavman Herot i harim tok long ol samting Jisas i mekim, na em i tingting planti, long wanem, sampela man i save tok olsem, “Jon i kirap bek long matmat.” 8Na sampela i save tok, “Elaija i kamap.” Na sampela i tok, “Wanpela bilong ol profet bilong bipo em i kirap bek long matmat.” 9Olsem na Herot i tok olsem, “Mi katim nek bilong Jon pinis. Tasol dispela man em i husat tru na mi harim ol man i tok long ol narakain wok em i mekim?” Na em i laik lukim Jisas. 10Ol aposel i kam bek pinis, na ol i tokim Jisas long olgeta samting ol i bin mekim. Na Jisas i kisim ol, na ol i lusim ol arapela manmeri, na ol tasol i go long wanpela taun, nem bilong en Betsaida. 11Taim ol planti lain manmeri i save olsem Jisas i go pinis, orait ol i bihainim em i go. Ol i kam long em, na em i amamas long ol i kam. Em i autim tok bilong kingdom bilong God long ol, na em i mekim orait ol manmeri i gat sik. 12Long apinun tru ol 12-pela disaipel i kam long em na ol i tokim em olsem, “Mobeta yu salim ol manmeri i go long ol ples na long ol hap nabaut, bai ol i ken painim kaikai na ples bilong slip. Dispela hap yumi stap long en, em i no gat man.” 13Tasol Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Yupela yet givim kaikai long ol.” Na ol i tok, “Mipela i no gat planti kaikai. I gat 5-pela bret na tupela pis tasol i stap. Ating yu laik bai mipela i go baim kaikai bilong dispela olgeta lain manmeri?” 14Samting olsem 5,000 man i stap. Na Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Yupela tokim ol, ol i mas bung 50,50 na ol i mas sindaun.” 15Ol disaipel i mekim olsem, na olgeta manmeri i sindaun. 16Orait na Jisas i kisim dispela 5-pela bret wantaim tupela pis, na em i lukluk i go long heven na i tenkyu long God. Na em i brukim bret wantaim pis na i givim long ol disaipel, na ol i tilim i go long ol manmeri. 17Na olgeta i kaikai, na ol i pulap. Na ol i bungim olgeta hap kaikai i stap yet na ol i pulapim 12-pela basket. 18Long wanpela taim Jisas wanpela em i beten i stap, na ol disaipel bilong en i stap wantaim em. Na em i askim ol olsem, “Ol manmeri i save tok, mi husat tru?” 19Na ol i bekim tok olsem, “Sampela i save tok olsem, yu Jon Bilong Baptais. Na sampela i save tok, yu Elaija. Na sampela i tok, ‘Wanpela bilong ol profet bilong bipo em i kirap bek.’ ” 20Na em i askim ol, “Na yupela yet i tok mi husat?” Na Pita i bekim tok olsem, “Yu dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” 21Orait Jisas i tok strong long ol disaipel na i tambuim ol long ol i no ken tokim wanpela man long em i husat tru. 22Na em i tok, “Pikinini Bilong Man em i mas karim planti pen, na ol hetman na ol bikpris na ol saveman bilong lo bai ol i givim baksait long em na kilim em i dai. Na long de namba 3 bai em i kirap bek.” 23Na em i tokim olgeta manmeri olsem, “Sapos wanpela man i laik bihainim mi, orait em i mas daunim laik bilong em yet, na em i mas karim diwai kros bilong en long olgeta de, na em i mas bihainim mi. 24Long wanem, sapos wanpela man i laik holimpas laip bilong em yet, laip bilong en bai i lus. Tasol sapos wanpela man i ting long mi na i lusim laip bilong en, orait laip bilong en bai i stap gut. 25Sapos wanpela man i kisim olgeta samting bilong graun, tasol em yet i bagarap na i lus, orait dispela olgeta samting bai i helpim em olsem wanem? 26Sapos wanpela man i sem long mi na long tok bilong mi, orait bihain, taim Pikinini Bilong Man i stap long bikpela lait bilong em yet na bilong Papa bilong en na bilong ol ensel bilong God, na em i kam, em bai i sem long dispela man tu. 27Mi tok tru long yupela, sampela man i sanap hia bai ol i no i dai yet, na bai ol i lukim kingdom bilong God.” 28Samting olsem wanpela wik bihain long Jisas i mekim ol dispela tok, em i kisim Pita na Jon na Jems, na em i go antap long maunten, long wanem, em i laik beten. 29Em i beten i stap, na pes bilong en i kamap narakain, na klos bilong en i kamap waitpela tru, na i lait moa yet. 30Na tupela man i toktok wantaim em i stap, em Moses na Elaija. 31Tupela i kamap wantaim lait bilong God, na tupela i toktok long ol samting Jisas bai i mekim long Jerusalem, na em bai i lusim dispela graun na i go. 32Ai bilong Pita wantaim tupela arapela disaipel i hevi na ol i slip. Na taim ol i kirap gen, ol i lukim lait i kamap long Jisas na long dispela tupela man i sanap wantaim em. 33Na taim tupela i laik lusim Jisas na i go, orait Pita i tokim Jisas olsem, “Tisa, yumi stap hia, em i gutpela. Mipela i ken wokim tripela haus win, wanpela bilong yu, na wanpela bilong Moses, na wanpela bilong Elaija.” Pita i mekim dispela tok, tasol em yet i no save long wanem kain tok em i mekim. 34Pita i mekim dispela tok yet, na wanpela klaut i kamap na i karamapim ol na ol i pret. 35Na wanpela maus insait long dispela klaut i tok olsem, “Dispela em i Pikinini bilong mi. Mi makim em pinis bilong mekim wok bilong mi. Yupela harim tok bilong em.” 36Dispela maus i tok pinis, na ol i lukim Jisas wanpela tasol i stap. Na taim ol i kam daun gen long maunten, ol disaipel i no tokim wanpela man long dispela samting ol i bin lukim. 37Long de bihain Jisas wantaim ol disaipel i lusim maunten na i go daun, na bikpela lain manmeri i kam bungim Jisas long rot. 38Na wanpela man namel long ol i singaut olsem, “Bikman, mi askim yu strong bai yu ken lukim pikinini man bilong mi. Mi gat dispela wanpela pikinini tasol. 39Planti taim wanpela spirit nogut i save go insait long em, na wantu em i save singaut nogut. Na dispela spirit nogut i save mekim em i guria nogut tru, na waitpela spet i save kamap long maus bilong em. Dispela spirit nogut i save bagarapim tru bodi bilong em, na i no laik lusim em hariap. 40Na mi bin askim strong ol disaipel bilong yu long rausim dispela spirit nogut. Tasol ol i no inap.” 41Na Jisas i bekim tok olsem, “Yupela lain manmeri i no bilip, tingting na pasin bilong yupela i no stret tru. Hamas taim bai mi stap yet wantaim yupela na karim hevi bilong yupela? Kisim pikinini bilong yu na bringim i kam.” 42Na taim pikinini i wokabaut i kam klostu long Jisas, dispela spirit nogut i tromoi em i go daun na i mekim em i guria nogut tru. Tasol Jisas i krosim dispela spirit nogut, na i mekim orait pikinini na i givim em bek long papa bilong en. 43Na olgeta manmeri i lukim bikpela strong bilong God, na ol i kirap nogut tru. Ol manmeri i tingting planti yet long olgeta samting Jisas i mekim, na Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, 44“Yupela i mas putim yau gut long dispela tok. Ol bai i putim Pikinini Bilong Man long han bilong ol man.” 45Tasol ol disaipel i no save long as bilong dispela tok. As bilong dispela tok em i hait long ol, olsem na ol i no save gut long en. Na ol i pret long askim em long tokim ol. 46Wanpela taim ol disaipel i tok pait long husat em i namba wan bilong ol. 47Na Jisas i save long dispela tingting i stap long bel bilong ol. Olsem na em i kisim wanpela liklik pikinini i kam na i sanapim em klostu long em. 48Na em i tokim ol disaipel olsem, “Man i tingting long mi na i helpim dispela liklik pikinini, em i helpim mi. Na man i helpim mi, em i helpim Papa, em i bin salim mi na mi kam. Long wanem, man i no gat nem na i stap liklik tru namel long yupela olgeta, em i stap namba wan.” 49Jon i harim tok bilong Jisas na em i bekim tok olsem, “Bikman, mipela i lukim wanpela em i wok long rausim ol spirit nogut long nem bilong yu. Tasol em i no bihainim yumi. Olsem na mipela i tambuim em.” 50Tasol Jisas i tokim em olsem, “Yupela i no ken tambuim em. Man i no birua long yupela, em i pren bilong yupela.” 51Taim bilong God i laik kisim Jisas i go long heven em i klostu pinis. Olsem na Jisas i pasim tingting strong long em i mas i go long Jerusalem. 52Na em i salim ol man i go pas bilong redim ol samting, na ol i go insait long wanpela ples bilong ol Samaria, na ol i laik redim ol samting bilong em. 53Tasol ol man bilong dispela ples i no laik kisim Jisas i go long haus bilong ol, long wanem, ol i save, em i laik i go long Jerusalem. 54Tupela disaipel, Jems na Jon, i lukim dispela pasin bilong ol Samaria, na tupela i askim Jisas olsem, “Bikpela, yu laik bai mipela i singautim paia i kam daun long heven na i kukim ol dispela man?” 55Tasol Jisas i tanim na i krosim tupela. 56Na ol i wokabaut i go long narapela ples. 57Jisas wantaim ol disaipel i wokabaut i go long rot, na wanpela man i tokim em olsem, “Olgeta ples yu go long en, bai mi bihainim yu i go wantaim.” 58Na Jisas i tokim em olsem, “Ol weldok i gat hul long graun, na ol pisin i gat haus bilong ol. Tasol Pikinini Bilong Man em i no gat ples bilong slip.” 59Na Jisas i tokim narapela man olsem, “Yu kam bihainim mi.” Tasol dispela man i tok, “Bikman, larim mi i go planim papa bilong mi pastaim.” 60Na Jisas i tokim em, “Maski. Ol man i dai pinis, ol i ken planim ol lain bilong ol yet. Tasol yu go autim tok bilong kingdom bilong God.” 61Narapela man i tokim Jisas olsem, “Bikpela, mi laik bihainim yu. Tasol inap yu larim mi i go pastaim na bai mi ken tok gutbai long ol lain bilong mi?” 62Na Jisas i tokim em olsem, “Man i holim stia, tasol oltaim em i lukluk i go long baksait, em i no inap long mekim wok bilong kingdom bilong God.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\