MAK 3

1Jisas i go insait long haus lotu gen. Na wanpela man i stap, wanpela han bilong en i dai pinis. 2Na ol man i was gut long Jisas, long wanem, ol i laik save, em bai i mekim orait dispela man long de Sabat, o nogat. Ol i ting, sapos Jisas i mekim dispela kain pasin, ol bai i kotim em. 3Orait Jisas i tokim dispela man, han bilong en i nogut, olsem, “Yu kam hia.” 4Na Jisas i askim ol olsem, “Ating yumi ken mekim gutpela pasin long de Sabat, o yumi ken mekim pasin nogut? Ating yumi ken helpim ol man na mekim ol i stap gut, o yumi ken kilim ol i dai?” Tasol ol man i no bekim wanpela tok. 5Na Jisas i lukluk raun long ol, na em i belhat. Em i lukim bel bilong ol i pas, na em i bel hevi long dispela. Na em i tokim dispela man olsem, “Stretim han bilong yu.” Orait em i stretim han, na han i kamap gutpela gen. 6Na kwiktaim ol Farisi i kirap na lusim haus na i go, na ol i bung wantaim lain bilong Herot. Ol i wokim toktok bilong painim rot long kilim Jisas i dai. 7Jisas wantaim ol disaipel bilong en i lusim dispela ples na ol i go long raunwara Galili. Na bikpela lain manmeri i bihainim em i go. 8Ol manmeri bilong distrik Galili na bilong distrik Judia na bilong taun Jerusalem na bilong distrik Idumea na bilong graun i stap long hapsait bilong wara Jordan na bilong hap bilong taun Tair na Saidon, ol i harim tok long ol samting Jisas i mekim, na bikpela lain manmeri tru i kam long em. 9Na Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Bikpela lain manmeri moa i stap. Nogut ol i pas long mi na subim mi strong. Bringim wanpela bot i kam sambai, na sapos ol manmeri i pas tru, mi ken kalap long bot.” 10Bipo Jisas i bin mekim orait planti manmeri, olsem na ol manmeri i gat sik ol i laik putim han long em, na ol i wok long subim ol arapela bai ol yet i ken i go klostu long em. 11Na taim ol spirit nogut i lukim em, ol i save brukim skru long em na singaut olsem, “Yu Pikinini Bilong God.” 12Tasol Jisas i save tambuim ol strong long ol i no ken tokaut ples klia long em yet em i husat tru. 13Jisas i go antap long maunten. Em i laik makim sampela man long stap wantaim em. Na em i singautim ol dispela man, na ol i kam long em. 14Na em i makim 12-pela man, bai ol i stap wantaim em, na em i givim nem aposel long ol. Em i laik salim ol i go bilong autim tok bilong God, 15na em i laik givim strong long ol bilong rausim ol spirit nogut. 16Em i makim 12-pela. Wanpela em Saimon, na Jisas i givim narapela nem Pita long em. 17Na em i makim tu Jems, pikinini bilong Sebedi, wantaim brata bilong en Jon. Na em i kolim tupela long nem Boanerges. Mining bilong dispela nem i olsem, “Ol man i olsem klaut i pairap.” 18Na em i makim tu Andru na Filip na Bartolomyu na Matyu na Tomas na Jems, em pikinini bilong Alfius, na Tadius na Saimon, em wanpela man bilong lain Selot, 19na Judas Iskariot, em dispela man bihain em i givim Jisas long han bilong ol man i laik mekim nogut long em. 20Jisas i go long haus. Na ol bikpela lain manmeri i kam bung gen, olsem na Jisas wantaim ol disaipel ol i no gat taim bilong kaikai. 21Ol wanblut bilong Jisas i harim tok long ol samting Jisas i mekim, na ol i kam bilong kisim em. Ol i tok olsem, “Em i longlong pinis.” 22Sampela saveman bilong lo i stap long Jerusalem ol i kam daun, na ol i tok olsem, “Belsebul i stap long em. Em i save rausim ol spirit nogut long strong bilong Belsebul tasol, em hetman bilong ol spirit nogut.” 23Na Jisas i singautim ol i kam klostu long em, na em i mekim sampela tok piksa long ol. Em i tok olsem, “Olsem wanem na Satan inap rausim Satan? 24Sapos ol man bilong wanpela kantri i bruk tupela lain na ol i pait, dispela kantri bai i no inap i stap strong. 25Na sapos ol man bilong wanpela haus ol i bruk tupela lain na ol i pait, dispela haus i no inap i stap strong. 26Na sapos Satan i birua long em yet na lain bilong en i bruk, orait em i no inap i stap strong. Nogat. Em bai i pinis olgeta. 27“I no gat man inap i go insait long haus bilong wanpela strongpela man na kisim nating ol samting bilong en. Nogat. Em i mas pasim dispela strongpela man long baklain pastaim. Sapos em i mekim olsem, orait nau bai em inap kisim ol samting i stap long haus bilong dispela man. 28“Mi tok tru long yupela olsem, God bai i lusim olgeta sin na olgeta tok nogut ol manmeri i mekim. 29Tasol sapos man i mekim tok nogut long Holi Spirit, God bai i no inap lusim dispela sin bilong en, nau na bihain tu. Nogat. Asua bilong dispela sin bai i stap long em oltaim oltaim.” Jisas i tok olsem, 30long wanem, ol i bin tok, “Em i gat spirit nogut i stap long em.” 31Long dispela taim mama wantaim ol brata bilong Jisas ol i kamap. Ol i sanap ausait, na ol i salim tok i go long em. Ol i laik bai em i kam long ol. 32Bikpela lain manmeri i sindaun raunim em, na ol i tokim em olsem, “Harim. Mama bilong yu wantaim ol brata na susa bilong yu ol i stap ausait na i singaut long yu.” 33Na em i bekim tok bilong ol olsem, “Husat em i mama na brata bilong mi?” 34Em i lukluk raun long ol manmeri i sindaun raun long em, na em i tok, “Lukim mama bilong mi wantaim ol brata bilong mi. 35Man o meri i save bihainim laik bilong God, em i brata na susa na mama bilong mi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\