MAK 4

1Jisas i kirapim wok gen long skulim ol manmeri long arere bilong raunwara. Na bikpela lain manmeri moa ol i kam long em. Olsem na em i kalap long wanpela bot i stap long raunwara, na em i sindaun long en. Na olgeta manmeri ol i stap long nambis klostu long wara. 2Na Jisas i mekim planti tok piksa long ol bilong skulim ol. Em i givim tok olsem long ol, 3“Yupela harim. Wanpela man i go tromoi pikinini wit long gaden. 4Em i wok long tromoi i go, na sampela pikinini wit i pundaun long rot, na ol pisin i kam kaikai. 5Na sampela pikinini wit i pundaun long hap graun i gat ston, na i no gat planti graun long en. Graun i no daun tumas, olsem na dispela wit i kamap kwik. 6Tasol taim san i kam antap em i kukim dispela wit. Na wit i no gat rop, olsem na em i drai olgeta, na i dai. 7Na sampela pikinini wit i pundaun namel long ol rop i gat nil. Na ol rop i gat nil ol i kamap na i karamapim wit, na wit i no karim kaikai. 8Tasol sampela pikinini wit i pundaun long gutpela graun, na wit i kamap bikpela, na i karim kaikai. Sampela i karim 30, na sampela i karim 60, na sampela i karim 100.” 9Na Jisas i tokim ol olsem, “Man i gat yau em i mas harim dispela tok.” 10Taim ol bikpela lain manmeri i go pinis, orait ol 12-pela disaipel wantaim ol man i save stap wantaim Jisas, ol i askim em long as bilong ol tok piksa. 11Na Jisas i tokim ol olsem, “God i soim yupela pinis long as bilong tok hait bilong kingdom bilong God. Tasol ol man i stap ausait, ol i harim olgeta tok long tok piksa tasol. 12Olsem na ‘Bai ol i lukluk planti taim, tasol bai ol i no luksave long wanpela samting. Na bai ol i harim tok planti taim, tasol bai ol i no save long as bilong en, nogut ol i tanim bel, na God i lusim sin bilong ol.’ ” 13Na Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Yupela i no save long as bilong dispela tok piksa, a? Olsem bai yupela i save olsem wanem long olgeta arapela tok piksa? 14Dispela man i planim kaikai em i planim tok bilong God. 15Tok i save pundaun long rot em i olsem ol lain manmeri ol i harim tok, na wantu tasol Satan i save kam na rausim dispela tok God i bin planim long bel bilong ol. 16Na sampela manmeri ol i olsem pikinini wit i pundaun long graun i gat ston. Ol i harim tok, na ol i save kisim kwiktaim, na ol i amamas long en. 17Tasol ol i no gat rop bilong ol. Ol i save stap liklik taim tasol. Taim ol man i laik daunim tok bilong God ol i givim hevi long ol dispela manmeri na mekim nogut long ol, orait bilip bilong ol i save bagarap kwiktaim. 18Na sampela manmeri ol i olsem pikinini wit i pundaun namel long ol rop i gat nil. Dispela lain ol i harim tok, 19tasol ol i tingting planti long ol samting bilong graun na ol i wari long bungim planti mani na ol i mangal long ol kain kain samting. Ol dispela samting i karamapim tok bilong God, na em i no karim kaikai. 20Tasol sampela manmeri ol i olsem pikinini wit i pundaun long gutpela graun. Ol i harim tok, na ol i kisim na holim, na ol i karim kaikai. Sampela i karim 30, na sampela i karim 60, na sampela i karim 100.” 21Orait Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Ating ol man i save kisim lam i kam bilong putim aninit long wanpela baket o wanpela bet? Nogat. Ol i save putim antap long tebol. 22Olgeta samting i stap hait, bihain bai em i kamap long ples klia. Na olgeta samting ol man i karamapim i stap, bihain bai ol i kamap long ples klia. 23Man i gat yau em i mas harim dispela tok.” 24Na em i tokim ol moa olsem, “Tok yupela i harim, em yupela i mas tingim gut. Skel yupela i save givim long ol man, dispela skel tasol bai God i bekim long yupela. Na bai em i skruim sampela moa long yupela. 25Sapos wanpela man i gat sampela samting pinis, orait God bai i givim sampela moa long em. Tasol sapos man i no gat ol samting, orait God bai i rausim ol liklik samting em i holim pinis.” 26Jisas i tok moa olsem, “Kingdom bilong God em i olsem wanpela man i tromoi ol pikinini kaikai i go long graun. 27Na long olgeta nait dispela man i save slip, na long san em i save kirap na raun mekim wok bilong en. Na ol dispela pikinini kaikai i kamap na i go bikpela olsem wanem, em dispela man i no save. 28Graun yet em i mekim na ol pikinini i kamap, na bihain ol i karim kaikai. Pastaim ol lip i kamap, na bihain ol het i kamap, na bihain kaikai i kamap bikpela insait long ol het. 29Na taim kaikai i redi pinis bilong kisim, orait dispela man i save katim, long wanem, taim bilong kisim kaikai em i kamap pinis.” 30Na Jisas i tok moa olsem, “Bai yumi tok, kingdom bilong God i olsem wanem samting? Yumi ken mekim wanem kain tok piksa? 31Em i olsem pikinini bilong dispela kain sayor ol i kolim mastet. Pikinini bilong mastet em i no olsem ol arapela pikinini kaikai bilong graun. Nogat. Em i liklik tru. Ol i save planim dispela long graun. 32Ol i planim pinis, na em i kamap na i go bikpela, na i winim olgeta kain sayor long gaden. Em i gat ol bikpela han, na ol pisin inap i kam long ol han bilong en na wokim haus bilong ol long ples kol.” 33Taim Jisas i autim tok long ol manmeri em i save mekim planti tok piksa olsem, inap long mak bilong tingting bilong ol. 34Em i no autim klia wanpela tok long ol manmeri. Nogat. Em i save autim long tok piksa tasol. Na taim ol disaipel tasol i stap wantaim em, em i save autim as bilong olgeta tok long ol. 35Long apinun long dispela de yet, Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Yumi go long hapsait bilong raunwara.” 36Orait ol i lusim dispela bikpela lain manmeri na ol i kalap long dispela bot Jisas i sindaun pinis long en, na ol i kisim em i go wantaim ol. Na ol arapela bot tu i go wantaim ol. 37Na traipela win i kirap, na si i kalap i go insait long bot, na wara i laik pulap long bot. 38Na Jisas i stap long stan bilong bot, na em i slip long wanpela pilo. Orait ol i kirapim em na ol i tok, “Tisa, klostu yumi laik lus, na ating yu no wari liklik long yumi bai i dai?” 39Na Jisas i kirap, na i krosim win, na i tokim wara olsem, “Inap nau. Yu pinis! Yu dai nau!” Na win i dai, na wara i no mekim nais liklik. 40Na em i askim ol disaipel olsem, “Bilong wanem yupela i pret? Yupela i no bilip, a?” 41Na ol i pret nogut tru, na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Dispela man em i husat tru, na win wantaim wara i harim tok bilong em?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\