MAIKA 5:3

3Olsem na Bikpela bai i larim ol manmeri bilong em yet i stap long han bilong ol birua inap long taim wanpela meri Bikpela i makim, em i karim wanpela pikinini man. Orait long dispela taim ol wantok bilong dispela man ol i wok kalabus long ol arapela kantri, ol bai i kam bek na bung wantaim ol lain bilong ol gen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More