MAIKA 5:7

7Na ol dispela lain Israel ol birua i no bagarapim, bai ol i kamap man bilong helpim ol arapela lain, olsem wara bilong nait Bikpela i save salim i kam daun long gras na olsem ren i save mekim ol diwai samting i kamap gutpela. Na bai ol i mekim dispela long strong bilong God tasol, i no long strong bilong ol yet.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More