MAIKA 5:8

8Dispela lain bilong Israel bai i stap namel long ol arapela lain olsem laion i wok long painim abus long bus o i laik kaikai ol sipsip long banis. Em i go namel long ol sipsip na i kalap antap long ol na brukim ol nabaut, na bai i no gat wanpela man bilong helpim ol sipsip.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More