NEHEMIA 1:11

11Olsem na mipela olgeta Israel i save amamas long yu na litimapim nem bilong yu. Na nau mi laik bai yu harim prea bilong olgeta Israel. Na tu mi laik bai yu harim dispela prea nau mi mekim. Na taim mi go lukim king, orait yu ken mekim king i sori long mi na em i ken helpim mi.” Mi mekim dispela prea long taim mi stap wokman bilong king. Wok bilong mi em bilong lukautim wain bilong king na bilong bringim i kam bai king i ken dring.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More