NEHEMIA 1:2

2Long dispela taim Hanani, wanpela brata bilong mi, wantaim wanpela lain man, ol i lusim Juda na i kam kamap long taun Susa. Mi bungim ol na mi askim ol olsem, “Mi laik save long ol lain Juda i bin lusim Babilon, dispela ples bilong kalabus, na i go bek pinis long Jerusalem. Ol i stap gut, o nogat? Na taun Jerusalem tu i stap gut, o nogat?”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More