NEHEMIA 1:9

9Tasol sapos yupela i tanim bel long taim yupela i stap long ol dispela kantri, na yupela i kam bek long mi na bihainim tok bilong mi, orait bai mi bringim yupela i kam bek long dispela wanpela ples mi bin makim bilong yupela i lotuim mi long en. Maski sapos yupela i stap long olgeta kantri i stap longwe tru, mi bai kisim yupela long ol dispela kantri na bringim yupela i kam.’ Bikpela, mipela i kam bek pinis long yu, olsem na mi askim yu long bihainim dispela promis na helpim mipela nau.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More