NAMBA 26

1Bikpela sik i pinis na Bikpela i tokim Moses wantaim Eleasar, pikinini man bilong Aron, olsem, 2“Nau yu mas kisim nem bilong olgeta man bilong olgeta lain famili bilong Israel, em olgeta man i gat 20 krismas na i winim 20 krismas, na ol inap long kamap soldia.” 3Orait Moses wantaim Eleasar i bihainim tok bilong Bikpela. Na tupela i singautim olgeta man i gat 20 krismas na i winim 20 krismas. Orait ol i kam bung long ples stret bilong Moap, long hapsait bilong wara Jordan klostu long taun Jeriko. Ol i tokim ol man long kaunim ol Israel i bin lusim Isip na i kam, na namba bilong ol i olsem. 5Lain bilong Ruben, em namba wan pikinini man bilong Jekop, i gat ol lain wanblut olsem, Hanok na Palu 6na Hesron na Karmi. 7Ol dispela 4-pela lain wanblut i gat 43,730 man olgeta. 8Pikinini man bilong Palu em Eliap. 9Na ol pikinini man bilong Eliap i olsem, Nemuel na Datan na Abiram. Bipo ol manmeri i bin makim Datan tupela Abiram long kamap lida, tasol tupela i bikhet long Moses na Aron na tupela i bung wantaim ol lain bilong Kora na olgeta i mekim bikhetpasin long Bikpela. 10Orait na graun i op olsem bikpela hul na olgeta i pundaun long hul na graun i pas na karamapim ol. Ol i dai long taim paia i bagarapim Kora wantaim ol 250 man i bihainim em. Long dispela pasin God i givim strongpela tingting long ol manmeri, bai ol tu i no ken bihainim dispela kain pasin nogut. 11Tasol ol pikinini man bilong Kora i no bin dai long dispela bagarap. 12Lain Simeon i gat ol lain wanblut olsem, Nemuel na Jamin na Jakin 13na Sera na Saul. 14Ol dispela 5-pela lain wanblut i gat 22,200 man olgeta. 15Lain Gat i gat ol lain wanblut olsem, Sefon na Hagi na Suni 16na Osni na Eri 17na Arot na Areli. 18Ol dispela 7-pela lain wanblut i gat 40,500 man olgeta. 19Lain Juda i gat ol lain wanblut olsem, Sela na Peres na Sera, Hesron na Hamul. Peres em i papa bilong Hesron na Hamul. Bipo tupela arapela pikinini man bilong Juda, em Er na Onan, i bin i dai long kantri Kenan. 22Ol dispela 5-pela lain wanblut i gat 76,500 man olgeta. 23Lain Isakar i gat ol lain wanblut olsem, Tola na Puva na Jasup na Simron. Ol lain bilong Puva i kolim ol yet ol Pun. 25Ol dispela 4-pela lain wanblut i gat 64,300 man olgeta. 26Lain Sebulun i gat ol lain wanblut olsem, Seret na Elon na Jalel. 27Ol dispela tripela lain wanblut i gat 60,500 man olgeta. 28Lain bilong Josep i gat tupela lain wanblut olsem, Manase na Efraim. 29Lain Manase i olsem. Makir em i pikinini man bilong Manase na em i papa bilong Gileat. Ol dispela lain wanblut bilong ol tumbuna pikinini bilong Gileat i olsem, Ieser na Helek 31na Asriel na Sekem 32na Semida na Hefer. 33Selofehat, pikinini man bilong Hefer, i no gat ol pikinini man. Em i gat ol pikinini meri tasol. Nem bilong ol i olsem, Mala na Noa na Hokla na Milka na Tirsa. 34Ol dispela 6-pela lain wanblut i gat 52,700 man olgeta. 35Lain Efraim i gat ol lain wanblut olsem, Sutela na Beker na Tahan. 36Na Sutela em i tumbuna bilong lain wanblut Eran. 37Ol dispela tripela lain wanblut i gat 32,500 man olgeta. Lain Manase na lain Efraim i gat wanpela tumbuna tasol, em Josep. 38Lain Benjamin i gat ol lain wanblut olsem, Bela na Asbel na Ahiram 39na Sefufam na Hufam. 40Na Bela em i tumbuna bilong ol lain Art na Naman. 41Ol dispela 5-pela lain wanblut i gat 45,600 man olgeta. 42Lain Dan i gat wanpela lain wanblut tasol, em Husim. 43Na dispela lain i gat 64,400 man. 44Lain Aser i gat ol lain wanblut olsem, Imna na Isvi na Beria. 45Na Beria em i tumbuna bilong lain wanblut bilong Heber na Malkiel. 46Aser i gat wanpela pikinini meri, nem bilong en Sera. 47Ol dispela tripela lain wanblut i gat 53,400 man olgeta. 48Lain Naptali i gat ol lain wanblut olsem, Jasiel na Guni 49na Jeser na Silem. 50Ol dispela 4-pela lain wanblut i gat 45,400 man olgeta. 51Olsem na namba bilong olgeta man bilong Israel em inap 601,730. 52Bihain Bikpela i tokim Moses olsem, 53“Nau mi laik bai yu tilim graun i go long olgeta lain inap long namba bilong ol manmeri bilong ol wan wan lain. 54“Yu mas pilai satu bilong makim ol hap graun, na givim bikpela graun long ol lain i gat planti manmeri na givim liklik hap long lain i gat liklik lain manmeri.” 57Lain Livai i gat ol dispela lain wanblut, Gerson na Kohat na Merari. 58Gerson na Kohat na Merari i gat ol lain wanblut olsem, Lipni na Hebron na Mali na Musi na Kora. Kohat em i papa bilong Amram. 59Na Amram i maritim Jokebet, pikinini meri bilong Livai. Jokebet i bin kamap taim ol i stap long Isip. Na Jokebet i karim tupela pikinini man, nem bilong tupela, Aron na Moses. Na Jokebet i karim wanpela pikinini meri tasol, nem bilong en Miriam. 60Bihain Aron i marit na i kamapim 4-pela pikinini man, Nadap na Abihu na Eleasar na Itamar. 61Nadap na Abihu i bin dai taim tupela i kisim paia i tambu na ofaim long Bikpela. 62Namba bilong ol man tasol long lain Livai, stat long ol pikinini man i gat wanpela mun na i go inap long ol lapun tru, em inap 23,000. Ol i no bungim namba bilong ol Livai wantaim namba bilong ol arapela lain Israel, long wanem, ol i no bin givim wanpela hap graun long ol Livai olsem ol i bin givim long ol arapela Israel. 63Moses wantaim Eleasar na olgeta Israel i bin i stap long ples stret bilong Moap klostu long wara Jordan long hapsait bilong Jeriko na tupela i bin kisim nem na wokim lista bilong ol dispela man bilong Israel. 64Bipo Moses na Aron i bin kaunim ol man bilong Israel long ples drai, klostu long maunten Sainai. Tasol nau i no gat wanpela bilong ol dispela lain i stap na Moses i kisim nem bilong ol. Nogat tru. 65Bipo Bikpela i bin tokim ol olsem, “Olgeta dispela man bai i dai long ples drai nating.” Olsem na olgeta i bin dai pinis. Tasol Kalep, pikinini man bilong Jefune, na Josua, pikinini man bilong Nun, tupela tasol i no i dai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\