NAMBA 4:15

15Lain Kohat i gat wok bilong karim ol dispela samting bilong haus sel. Tasol ol i no ken holim ol dispela samting. Sapos ol i holim, bai mi kilim ol i dai. Olsem na long taim bilong lusim ples bilong kem Aron wantaim ol pikinini man bilong en i mas karamapim gut ol dispela samting bilong haus sel pastaim. Na bihain ol Kohat i ken i kam kisim na karim i go. Dispela i wok bilong ol lain Kohat, na ol i mas mekim long olgeta taim ol i karim haus sel bilong mi i go long narapela hap.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More