NAMBA 4:34

34Moses na Aron wantaim ol lida bilong ol manmeri i bihainim tok bilong Bikpela na ol i kisim nem bilong ol man bilong tripela lain Livai, em ol Kohat na ol Gerson na ol Merari, na ol i wokim lista bilong ol lain wanblut na famili bilong ol. Ol i kisim nem bilong ol man i gat 30 krismas i go inap long 50 krismas, em ol man inap long mekim wok insait long haus sel bilong God. Namba bilong ol i olsem. Ol Kohat i gat 2,750 man na ol Gerson i gat 2,630 man na ol Merari i gat 3,200 man. Namba bilong dispela olgeta man em inap 8,580.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More