NAMBA 4:5

5Na Bikpela i givim dispela tok long Moses. Em i tok, “Taim ol Israel i laik lusim kem na i go long narapela hap, orait Aron wantaim ol pikinini man bilong en i mas i go insait long haus sel bilong mi na rausim bikpela laplap i haitim Bokis Kontrak na karamapim Bokis long dispela laplap.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More