FILIPAI 2

1Ating Krais i save strongim bel bilong yupela? Ating em i save laikim yupela tru na dispela i mekim bel bilong yupela i stap isi? Ating yupela i stap insait long laip bilong Holi Spirit? Ating yupela i save sori long ol arapela na marimari long ol? 2Sapos olsem, orait yupela i mas mekim ol gutpela pasin, na amamas bilong mi bai i pulap tru. Yupela olgeta i mas holim wanpela tingting tasol, na bihainim wanpela pasin bilong laikim tru ol arapela. Yupela i mas i stap wanbel tru. 3Yupela i no ken tingting long yupela yet tasol, na wok long kamapim biknem bilong yupela. Nogat. Yupela i mas daunim yupela yet na yupela i mas ting pasin bilong ol arapela i winim pasin bilong yupela. 4Yupela i no ken lukautim ol samting bilong yupela tasol. Nogat. Yupela wan wan i mas lukautim ol samting bilong ol arapela manmeri bilong yupela na helpim ol long i stap gut. 5Yupela i mas holim wankain tingting olsem Krais Jisas i bin holim. 6Em i stap God tru, tasol em i no ting long holimpas dispela pasin bilong i stap wankain olsem God. Nogat. 7Em i lusim dispela pasin, na em i kamap olsem wokboi nating. Em i kamap olsem man 8na ol man i lukim em i stap man tru. Na em i daunim em yet na i bihainim tok bilong God, i go inap long em i dai, yes, inap long em i dai long diwai kros. 9Long dispela as tasol God i litimapim Jisas na mekim em i stap antap tru. Na God i givim em wanpela nem i gutpela tru na i winim olgeta arapela nem. 10Em i givim dispela nem long Jisas, bai olgeta ensel na olgeta man na ol arapela samting i stap long heven na long graun na aninit long graun ol i ken brukim skru long ai bilong Jisas na i stap aninit long em. 11Na olgeta bilong ol i ken tokaut olsem, “Jisas Krais em i Bikpela.” Na long dispela pasin ol bai i givim biknem long God Papa. 12Orait, ol pren bilong mi, oltaim yupela i save bihainim tok bilong mi, na nau tu yupela i mas mekim olsem. Yupela i no ken bihainim tok long taim mi stap wantaim yupela tasol. Nogat. Nau mi stap longwe, na yupela i mas bihainim gut tru. God i kisim bek yupela pinis, na nau yupela i mas pret na guria na wok strong long kisim tru dispela presen em i makim bilong yupela. 13Yumi save, God i save wok insait long bel bilong yupela. Em yet i kirapim laik bilong yupela bilong mekim ol pasin em i laikim, na em i givim yupela strong bilong mekim ol dispela pasin. 14Na long olgeta samting yupela i mekim, yupela i mas i stap isi na mekim. Yupela i no ken toktok planti na tok pait nabaut. 15Yupela i mas mekim olsem bai yupela pikinini bilong God i ken i stap stret na i no gat rong na i no gat asua. Na bai yupela i holimpas tok i gat laip, na bai yupela i stap olsem ol lait namel long ol lain manmeri bilong dispela graun, em ol lain i bin lusim stretpela pasin na mekim planti rong. Olsem na long De bilong Krais i kotim ol manmeri, mi bai amamas tru long pasin bilong yupela. Na bai mi save olsem, ol dispela hatwok mi bin mekim namel long yupela, em mi no bin mekim nating. 17Bilip bilong yupela em i olsem ofa yupela i givim long God. Na maski sapos mi save olsem ol bai i kapsaitim blut bilong mi olsem ofa bilong wain wantaim dispela ofa bilong yupela, mi bai amamas yet. Mi bai amamas wantaim yupela. 18Olsem tasol yupela tu i mas amamas. Yupela i mas amamas tru wantaim mi. 19Sapos Bikpela Jisas i laik, orait i no longtaim na bai mi salim Timoti i kam long yupela. Na taim em i kam bek, em bai i tokim mi long yupela, na bai mi belgut tru. 20I no gat narapela man i stap wantaim mi em i wankain olsem Timoti. Em i save wanbel wantaim mi na oltaim em i save tingting long painim rot bilong helpim yupela. 21Olgeta arapela man i save wari long ol samting bilong ol yet, na ol i no save laik tru long mekim wok bilong Jisas Krais i go het. 22Tasol yupela i save long gutpela pasin bilong Timoti. Yupela i save, em i bin helpim mi long wok bilong gutnius, olsem pikinini i save helpim papa. 23Olsem na mi laik wet liklik na painimaut wanem samting tru bai i kamap long mi, na bihain mi bai salim em i kam hariap long yupela. 24Na mi bilip olsem Bikpela bai i opim rot, na bihain liklik mi tu bai mi kam lukim yupela. 25Mi ting mi mas salim Epafroditus i kam long yupela. Em i brata bilong yumi, na wanwok na poroman bilong mi long dispela pait, na yupela i bin salim em i kam long mi bilong em i ken helpim mi. 26Em i wari tru long yupela na em i laik lukim yupela. Na em i save, yupela i harim tok long em i gat sik, na dispela i mekim em i bel hevi. 27Tru, bipo em i sik, na klostu em i dai pinis. Tasol God i sori long em na i mekim em i kamap orait. Na God i no sori long em wanpela tasol. Nogat. Em i sori long mi tu, long wanem, em i no laik bai bikpela hevi moa i karamapim mi. 28Olsem na mi laikim tumas long salim em i kam, bai yupela i ken lukim em gen na amamas. Na bai mi tu mi no ken bel hevi tumas. 29Olsem na yupela i mas amamas tru long kisim Epafroditus long nem bilong Bikpela. Yupela i mas givim biknem long ol dispela kain man. 30Em i mekim wok bilong Krais na klostu em i dai pinis. Em i no tingting long em yet i mas i stap gut. Nogat. Em i tingting tasol long wok yupela i bin givim em bilong helpim mi, na em i sakim sik bilong en na mekim wok yet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\