FILIPAI 2:12

12Orait, ol pren bilong mi, oltaim yupela i save bihainim tok bilong mi, na nau tu yupela i mas mekim olsem. Yupela i no ken bihainim tok long taim mi stap wantaim yupela tasol. Nogat. Nau mi stap longwe, na yupela i mas bihainim gut tru. God i kisim bek yupela pinis, na nau yupela i mas pret na guria na wok strong long kisim tru dispela presen em i makim bilong yupela.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More