FILIPAI 2:30

30Em i mekim wok bilong Krais na klostu em i dai pinis. Em i no tingting long em yet i mas i stap gut. Nogat. Em i tingting tasol long wok yupela i bin givim em bilong helpim mi, na em i sakim sik bilong en na mekim wok yet.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More