GUTPELA SINDAUN 13

1Sapos pikinini i gat gutpela tingting, em bai i harim tok bilong papa bilong en. Tasol bikhetman i no laik bai ol arapela man i stretim em. 2Man i save mekim stretpela tok long ol manmeri, em i save kisim ol gutpela samting. Tasol ol man bilong giaman na brukim promis, ol i laikim tumas pasin bilong bagarapim ol arapela man. 3Sapos man i was gut long tok bilong em, em bai i stap gut na i no inap bagarap. Tasol ol man bilong mekim planti toktok nating, ol bai i bagarap. 4Lesman i laikim tumas long kisim planti samting, tasol em i no save kisim. Tasol ol man bilong hatwok bai i kisim planti samting inap long laik bilong ol. 5Ol stretpela man i no laik tru long olkain tok giaman. Tasol ol man nogut i save mekim olkain pasin bilong sem. 6Sapos man i mekim stretpela pasin, orait dispela pasin bilong en i banisim em na em i stap gut. Tasol pasin nogut bilong ol man bilong mekim sin, em i save bagarapim ol yet. 7Sampela rabisman i save giaman na mekim olsem ol i gat planti mani samting. Na sampela maniman i save giaman na mekim olsem ol i rabisman. 8Sapos ol man nogut i tok long ol bai i bagarapim maniman, orait em inap baim ol long mani bilong em yet na bai em i stap gut. Tasol ol rabisman i no inap wari, long wanem, ol man nogut i no inap mekim dispela kain pasin long ol. 9Stretpela man i olsem lam i lait gutpela moa. Tasol ol man nogut i olsem lam i laik i dai. 10Bikhetpasin i save kamapim kros na pait. Tasol sapos man i larim ol arapela man i givim tingting long em, orait dispela man i gat gutpela tingting na save. 11Sapos man i no mekim wok na i kisim nating planti mani, orait dispela mani bilong en bai i pinis kwik. Tasol sapos man i wok na i bungim mani liklik liklik, orait mani bilong en bai i wok long kamap planti. 12Sapos man i ting long kisim wanpela samting na i wet nating longpela taim, bai em i bel hevi moa yet. Tasol sapos em i kisim dispela samting, orait em bai i ting laip bilong en i gutpela tru na em i amamas moa yet. 13Sapos man i bikhet long ol man i laik givim gutpela tingting long en, orait em bai i bagarapim em yet. Tasol sapos man i bihainim tok bilong ol man i givim gutpela tingting long em, orait em bai i stap gut. 14Tok bilong man i gat gutpela tingting na save, em i olsem wara bilong givim laip. Dispela tok inap long helpim man long abrusim ol samting i laik bagarapim em. 15Sapos man i gat gutpela tingting, ol man bai i laikim em. Tasol man bilong giaman na brukim promis, em i wokabaut long rot nogut. 16Olgeta man i gat gutpela tingting, ol i save tingting gut pastaim na mekim samting. Tasol ol man i no gat gutpela tingting, ol i save kamapim ples klia longlong pasin bilong ol yet. 17Sapos man bilong bringim tok i giaman na i senisim tok, orait em bai i painim trabel. Tasol sapos man i bringim tok na i autim stret dispela tok, orait em bai i helpim ol manmeri long i stap gut. 18Sapos man i no larim ol arapela man i stretim em, em bai i stap rabis na i sem nogut tru. Tasol sapos man i larim ol arapela man i stretim em, orait ol manmeri bai i givim biknem long em. 19Sapos man i ting long kisim wanpela samting na bihain em i kisim, em bai i belgut na i amamas tru. Tasol ol man i no gat gutpela tingting, ol i no laik tru long givim baksait long pasin nogut. 20Sapos man i wokabaut wantaim man i gat gutpela tingting, orait em tu bai i kisim gutpela tingting. Tasol sapos man i poroman wantaim ol man i no gat gutpela tingting, orait trabel bai i painim em. 21Trabel i save bungim ol man bilong mekim sin. Tasol ol stretpela man i save kisim ol gutpela samting olsem pe bilong ol. 22Taim gutpela man i dai pinis, ol lain pikinini bilong en i save kisim planti samting bilong en. Tasol sapos man nogut i wok long bungim mani samting, orait bihain ol stretpela man bai i kisim ol samting bilong en. 23Planti kaikai i save kamap long gaden bilong ol rabisman, tasol ol bikman i save daunim ol na kisim dispela kaikai. 24Sapos papa i no givim kanda long pikinini bilong en long taim pikinini i mekim rong, i olsem em i no laikim pikinini. Tasol sapos papa i laikim pikinini, orait em i save strong long stretim em. 25Ol stretpela man i gat planti kaikai, tasol ol man bilong mekim pasin nogut i save stap hangre oltaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\