GUTPELA SINDAUN 17

1Sapos man i stap bel isi wantaim famili bilong en, na ol i gat liklik hap rabis kaikai tasol, orait dispela i winim tru pasin bilong mekim bikpela pati wantaim ol manmeri i wok long kros na tok pait. 2Sapos wanpela wokboi i gat gutpela tingting na i save mekim gut wok bilong en, orait em bai i kamap olsem pikinini bilong bosman bilong en. Na bai pikinini nogut bilong bosman i stap aninit long dispela wokboi. Na taim bosman i dai, bai ol i tilim ol mani samting long ol pikinini bilong en na long dispela wokboi tu. 3Bikpela i laik painimaut olsem, yumi gutpela man o man nogut, na em i traim bel bilong yumi olsem paia i kukim gol na silva bilong traim na painimaut em i samting tru o nogat. 4Ol man bilong mekim pasin nogut na ol kusaiman i save putim yau long olkain tok nogut. 5God i bin wokim olgeta man. Olsem na sapos wanpela man i tok bilas long ol rabisman, em i save rabisim God. Na sapos man i amamas long lukim ol arapela man i kisim bagarap, bai em yet i kisim pe nogut. 6Sapos man i kamap lapun na i gat ol tumbuna pikinini, orait em i save amamas, long wanem, dispela i mekim ol manmeri i givim biknem long em. Na ol pikinini i save amamas long papamama bilong ol. 7Pasin bilong mekim gutpela tok, i no pasin bilong man i no gat gutpela tingting. Na tru tumas, pasin bilong giaman, em i no pasin bilong bikman. 8Man i save givim mani long ol arapela bilong grisim ol long mekim pasin i no stret, em i save ting, mani i olsem marila bilong helpim em long mekim olkain samting long laik bilong em yet. 9Sapos man i laik bai ol man i stap gut wantaim pren bilong ol, orait em i no ken kamapim ol rong ol i bin mekim. Tasol sapos man i toktok nabaut long wanpela rong, orait em bai i mekim man i kros long pren bilong en. 10Sapos yu laik stretim man i gat gutpela tingting, bai yu tokim em wanpela taim tasol na bai em i kisim bikpela save. Tasol sapos yu laik stretim man i no gat gutpela tingting, bai yu inap stikim em 100 taim, na em bai i no senisim pasin bilong en. 11Man bilong mekim pasin nogut, em i save bikhet na kirapim pait. Tasol bai ol i salim wanpela man nogut tru i kam na mekim save moa yet long em. 12Sapos ol i bin stilim ol pikinini bilong mama bea na yu bungim dispela bea long rot, orait yu inap long kisim bikpela bagarap. Tasol sapos man i no gat gutpela tingting i wok long mekim kranki pasin, na yu bungim em, orait yu inap long bagarap olgeta. 13Sapos ol i mekim gutpela pasin long wanpela man, na dispela man i bekim pasin nogut long ol, orait oltaim famili bilong en bai i gat taim nogut. 14Man i kirapim wanpela tok kros, em i wankain olsem man i wokim liklik hul long banis i pasim bikpela wara. Mobeta em i lusim dispela pasin na i no gat bikpela kros i ken kamap. 15Bikpela i no laikim tru dispela tupela pasin. Pasin bilong lusim nating ol man i bin mekim rong, na pasin bilong mekim save long ol man i no bin mekim rong. 16Sapos man i no gat gutpela tingting, het bilong en i pas na em i no inap kisim save. Olsem na bilong wanem em i bringim mani bilong skul fi? 17Ol gutpela pren i save laikim yumi long olgeta taim. Tasol ol brata i save sambai long helpim yumi long taim bilong hevi. 18Ol man i no gat tingting, ol tasol i save promis long bekim dinau bilong narapela man sapos dispela man i no inap. 19Man i save laikim pasin bilong sin, em i save laikim tu long kirapim pait. Na man i litimapim nem bilong em yet, em i wok long painim bagarap. 20Man i save tingting nogut na toktok nogut oltaim, em bai i no inap stap gut. Nogat. Em bai i painim trabel tasol. 21Sapos pikinini man i no gat gutpela tingting, bai papa bilong en i bel hevi tru. 22Pasin bilong belgut i olsem marasin bilong mekim man i stap gut. Tasol sapos tingting bilong man i bagarap, dispela i olsem sik nogut i wok long bagarapim ol bun bilong en. 23Taim man bilong mekim pasin nogut em i gat wok long kot, orait sapos ol man i laik givim mani long em bilong grisim em long paulim kot, em bai i amamas tru long kisim dispela mani na paulim kot. 24Man i gat save, em i save wok strong long kisim gutpela na stretpela tingting. Tasol man i no gat gutpela tingting, em i wok strong long kisim ol kain kain samting nabaut. 25Sapos man i bihainim longlong pasin, bai papamama bilong en i bel nogut na bel hevi tru. 26I no stret sapos kot i tok, man i no gat rong em i mas baim kot. Na sapos ol bikman i mekim stretpela pasin, orait i no stret long givim kanda long ol. 27Man i gat planti save, em i no save toktok planti. Na man i gat gutpela tingting, em i no save belhat kwik. 28Olsem na sapos man i no gat gutpela tingting, em i pasim maus, orait ol man bai i ting em i gat gutpela tingting na save.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\