BUK SONG 1

1Man i no save bihainim tok bilong ol man nogut, na i no save wokabaut long rot bilong ol man bilong mekim sin, na i no save sindaun wantaim ol man bilong tok bilas long God, dispela man i ken amamas tru. 2Dispela man i save laikim tumas lo bilong God, na em i save tingting long dispela lo long san na long nait. 3Dispela man i olsem diwai ol man i bin planim klostu long wara. Em i save karim kaikai long taim bilong em stret, na lip bilong en i no save drai. Olgeta samting em i mekim i save kamap gutpela. 4Ol man nogut i no olsem. Nogat tru. Ol i olsem skin rais win i save rausim i go. 5Olsem na bai ol man nogut i no inap winim kot bilong God. Na ol man bilong mekim sin bai i no inap i stap insait long lain bilong ol stretpela man. 6God i save amamas tru long pasin bilong ol stretpela man. Tasol ol man i mekim pasin nogut, ol bai i lus olgeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\