BUK SONG 100

1Yupela ol manmeri bilong olgeta hap graun, yupela i mas singim song bilong amamas long God. 2Yupela i mas belgut long Bikpela na lotu long em. Yupela singim song bilong amamas na go klostu long em. 3Yupela i no ken tingting lus long Bikpela, em wanpela tasol i God tru. Em wanpela tasol i bin wokim yumi, olsem na yumi bilong em yet. Yumi manmeri bilong en, yumi olsem ol sipsip bilong en. 4Yumi mas i go insait long haus bilong en na tenkyu long em na litimapim nem bilong em. Yumi tenkyu long em na givim biknem long em. 5Bikpela i save mekim gutpela pasin tasol. Oltaim em i save laikim yumi tru. Em i save bihainim tok tru bilong em oltaim oltaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\