BUK SONG 102

1Bikpela, harim prea bilong mi. Mi singaut long yu bilong helpim mi. Harim singaut bilong mi. 2Taim mi karim bikpela hevi, yu no ken hait long mi. Harim beten bilong mi. Taim mi singaut long yu, yu ken harim kwik singaut bilong mi na helpim mi. 3Laip bilong mi em i olsem smok bilong paia i stap liklik taim tasol na i go pinis. Na skin bilong mi i hat olsem bikpela paia i kukim. 4God i daunim mi olsem man i krungutim gras i drai pinis. Olsem na bel bilong mi i no laikim kaikai moa. 5Mi pilim pen na mi singaut nogut tru. Na skin bilong mi i no moa patpela. Mi bun nating tru. 6Mi stap nogut olsem tarangau long ples drai, na olsem wanpela pisin bilong nait i stap nating long ples i bagarap, na long ples i no gat man moa i stap long en. 7Mi slip long bet, tasol ai bilong mi i op. Tarangu, mi stap wanpis olsem wanpela pisin i stap antap long het bilong haus. 8Long san na long nait ol birua i tok nogut long mi. Ol i tok bilas long mi na kolim nem bilong mi long taim ol i tok nogut long mi painim bagarap. 9Yu gat bikpela kros long mi, olsem na mi kaikai sit bilong paia tasol, na wara bilong ai i pundaun long kap wara na mi dringim. Yu bin kisim mi na tromoi mi long wanpela hap olsem pipia. 11Mi stap laip sotpela taim tasol, inap olsem san i go daun long apinun. Mi olsem gras i drai. 12Tasol Bikpela, yu stap king oltaim. Olgeta lain manmeri i kamap bihain, bai ol i save long yu. 13Nau bai yu kam na marimari long taun Saion na helpim em. Taim i kamap pinis bilong yu sori long en. Nau tasol em i taim bilong sori. 14Taun Saion i bagarap, tasol ol wokman bilong yu i laikim em tumas. Nau em i bagarap, tasol ol i sori tru long en. 15Olgeta lain manmeri bai i pret long Bikpela na i stap aninit long em. Na olgeta king bilong graun bai ol i pret long strong bilong em. 16Bihain, taim God i wokim Saion gen, em bai i soim strong bilong en long ol manmeri. 17Na bai em i harim beten bilong ol manmeri bilong en, bipo em i bin lusim ol na ol i stap nating. Bai em i no ken givim baksait moa long ol prea bilong ol. 18Dispela samting Bikpela i mekim, yumi mas raitim long buk, bai ol lain tumbuna i kamap bihain ol i ken save long en. Bihain long mama i karim ol, bai ol tu i ken harim stori long wok bilong Bikpela, na ol tu i ken litimapim nem bilong em. 19Yumi raitim tok olsem, “Bikpela i stap antap long ples bilong em yet na i lukluk i go daun. Em i stap long heven na i lukluk i go daun long graun. 20Em i harim ol kalabus i krai long hevi ol i karim. Na em i laik helpim ol man i kot pinis na pinisim kalabus bilong ol, bai ol i no ken i dai.” 21Olsem na long Jerusalem bai ol manmeri i autim nem bilong Bikpela, na bai ol i tenkyu long em. 22Ol bai i mekim olsem, taim ol lain manmeri wantaim ol king bilong ol i bung long Jerusalem bilong lotu long Bikpela. 23Mi yangpela yet na Bikpela i bagarapim strong bilong mi. Mi no ken i stap laip longtaim. Em i sotim taim bilong mi. 24God bilong mi, yu stap oltaim oltaim. Yu no ken kisim mi nau. Mi no lapun, mi yangpela yet. 25Bipo tru yu bin wokim dispela graun na em i stap strong. Na long han bilong yu yet yu bin wokim skai na olgeta samting i stap antap. 26Skai wantaim graun bai i bagarap olgeta, tasol yu save stap oltaim. Tupela bai i bagarap olsem laplap i olpela pinis na i bagarap. Na bai yu senisim tupela olsem man i senisim klos, na bai tupela i pinis olgeta na i no moa i stap. 27Tasol yu save stap olsem tasol. Yu no save senis. Na taim bilong yu i no inap pinis. 28Olsem na bai yu lukautim ol pikinini bilong mipela, na bai ol i stap gut. Na bai yu helpim ol lain tumbuna bilong ol i kamap bihain, na ol i ken i stap wantaim yu oltaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\