BUK SONG 103

1Mi mas litimapim nem bilong Bikpela. Yes, bodi na tingting na olgeta samting i stap insait long mi i mas litimapim gutpela nem bilong Bikpela. 2Mi mas litimapim nem bilong Bikpela, na mi no ken lusim tingting long ol gutpela samting em i bin mekim long mi. 3Em i save lusim olgeta sin bilong mi, na em i save mekim orait olgeta sik bilong mi. 4Bikpela i kisim bek mi na mi no i dai. Em i save marimari na sori moa yet long mi. 5Olgeta taim mi stap long graun Bikpela i save givim ol gutpela samting long mi na inapim mi. Em i mekim olsem na mi kamap yangpela gen na mi stap strong olsem tarangau. 6Bikpela i mekim stretpela wok bilong helpim ol manmeri taim ol i stap aninit long pasin nogut bilong ol arapela man. Na em i kirapim ol bek gen na ol i stap gut. 7Bipo em i tokim Moses long ol samting em i laik mekim. Na em i larim ol manmeri bilong Israel i lukim ol strongpela wok em i mekim. 8Bikpela i save sori moa yet long yumi na oltaim em i marimari long yumi. Em i no save belhat kwiktaim, na em i save laikim tru yumi. 9Em i no save kros nating long yumi. Na belhat bilong en i no save stap longpela taim. 10Yumi inap kisim pe nogut bilong sin bilong yumi, tasol em i no save givim dispela pe nogut long yumi. Yumi bin mekim planti pasin nogut, na em inap bekim bikpela hevi long yumi, tasol em i no save mekim olsem. 11Em i save laikim tru ol manmeri i save pret long em. Em i gat bikpela laik tru long ol, olsem skai i antap tru long graun. 12Hap bilong sankamap em i no klostu long hap bilong san i go daun. Em i longwe tru. Olsem tasol God i save rausim sin bilong yumi na sin i stap longwe tumas. 13Papa i save sori long ol pikinini bilong en. Olsem tasol Bikpela i save sori long ol manmeri i pret long em. 14Em i save olsem em i bin kisim graun na wokim yumi na em i tingim yumi i olsem das tasol. 15Laip bilong yumi manmeri i sotpela tru olsem gras. Yumi stap sotpela taim olsem plaua bilong gras na yumi dai. 16Win i naisim plaua na em i pundaun na ol man i no moa lukim plaua i stap. 17Tasol Bikpela i save marimari oltaim oltaim long ol manmeri i aninit long en. Na em i mekim gutpela pasin long ol lain tumbuna i kamap bihain tu. 18Na sapos ol i bihainim kontrak bilong Bikpela, na ol i bihainim olgeta lo bilong em, orait em i save kolim ol stretpela manmeri. 19Bikpela i stap king long heven, na em i bos bilong olgeta samting. 20Yupela olgeta ensel bilong Bikpela, yupela i gat bikpela strong. Yupela i save bihainim tok bilong en, yupela i save putim yau gut long tok bilong en. Orait yupela i mas litimapim nem bilong Bikpela. 21Yupela ol wokman bilong Bikpela, yupela i stap long heven na i save bihainim laik bilong em, yupela litimapim nem bilong em. 22Yupela olgeta samting Bikpela i bin wokim na i stap long olgeta hap, na em yet i stap king bilong yupela, litimapim nem bilong Bikpela. Na mi tu mi mas litimapim nem bilong em.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\