BUK SONG 104

1Mi mas litimapim nem bilong Bikpela. God, Bikpela bilong mi, yu antap tru. Yu nambawan king na yu gat biknem. 2Yu save karamapim yu yet long lait olsem man i karamapim skin bilong en long laplap. Na yu putim skai na olgeta sta i stap, olsem man i sanapim haus sel na taitim em long baklain na i stap. 3Na yu wokim haus bilong yu long wara antap. Ol klaut i olsem karis bilong yu, na win i save karim yu i go. 4Yu save salim win na win i bringim tok bilong yu i go. Na yu save mekim lait bilong klaut i kamap wokman bilong yu. 5Yu bin putim dispela graun i stap long ples bilong en, na graun i stap strong olgeta. Em i no inap surik liklik. Nogat tru. 6Yu bin putim solwara i stap na i karamapim graun. Na wara i karamapim olgeta maunten. 7Tasol bihain yu tok strong long solwara na em i ranawe i go. Solwara i harim yu i singaut strong, na i ran i go olgeta. 8Solwara i lusim olgeta maunten na ran i go long ples daun. Yu makim dispela hap bilong solwara i ken i stap long en na nau em i stap olsem. 9Yu putim mak pinis na solwara i no ken kalapim dispela mak. Olsem na solwara i no inap karamapim olgeta graun gen. 10Yu save mekim wara i kamap long ol hul bilong graun long ples daun namel long ol maunten, na yu mekim wara i ran i go daun long ples stret. 11Ol wel abus i save dring long dispela wara, na ol wel donki tu i save dring, na nek bilong ol i no drai moa. 12Ol pisin i save wokim haus long ol diwai i stap long arere bilong wara, na ol i sindaun long ol han bilong diwai na mekim toktok bilong ol. 13Yu stap long ples bilong yu antap na yu save salim ren i kam daun long ol maunten. 14Yu save mekim gras i kamap bilong ol bulmakau i ken kaikai, na olkain samting mipela manmeri i save planim, em tu yu mekim i kamap na mipela i kisim kaikai long en. 15Na mipela i ken planim diwai wain na wokim wain bilong dring, bai bel bilong mipela i amamas. Na mipela i ken kisim wel bilong diwai oliv na welim pes bai pes i lait. Na mipela i ken planim wit na wokim bret bilong kaikai na strongim bodi. 16Ren i save kam daun na ol diwai bilong Lebanon i save kisim planti wara. Ol dispela diwai sida i bilong Bikpela stret. Bipo em yet i planim. 17Ol pisin i save wokim haus long ol dispela diwai sida. Tasol pisin i gat longpela nek i save wokim haus long ol diwai pain. 18Ol wel meme i save wokabaut long ol bikpela maunten, na ol mumut i hait long ol bikpela ston bilong ples maunten. 19Yu bin wokim mun na em i save makim olgeta mun long yia. Na san i save long taim em i mas i go daun. 20Yu save mekim tudak i kamap, na long nait ol wel abus i save wokabaut. 21Ol yangpela laion i save painim abus na ol i save singaut strong moa. Ol i wok long painim abus yu laik givim ol. 22Taim san i kamap, ol i save go bek long hul bilong ol. 23Na ol man i save kirap na i go mekim wok bilong ol inap long san i go daun. 24Bikpela, yu bin wokim planti samting. Yu gat bikpela save na yu wokim olgeta dispela samting. Ol samting yu bin wokim i pulap tru long dispela graun. 25Solwara i bikpela tru, na planti bikpela pis na liklik pis na ol arapela samting i stap long en. Mipela i no inap kaunim. 26Ol sip i save go i kam long solwara, na ol traipela pis bipo yu wokim, ol tu i save swim na kalap kalap long solwara. 27Olgeta i save wet long yu long givim kaikai long ol long taim ol i hangre. 28Yu save givim kaikai long ol na ol i kaikai. Yu tasol yu givim ol na bel bilong ol i pulap. 29Yu givim baksait long ol na ol i save pret. Na taim yu rausim win long ol, ol i dai na kamap graun gen. 30Yu save givim win long ol na ol i kisim laip. Yu save mekim olgeta samting i kamap nupela long graun. 31Biknem na laik bilong Bikpela i mas i stap oltaim oltaim. Na Bikpela i ken amamas long olgeta samting em i bin wokim. 32Em i save lukluk long graun na graun i guria. Em i save putim han long ol maunten na smok i kamap long ol maunten. 33Taim mi stap laip, bai mi singim ol song long Bikpela. Bai mi singim ol song bilong litimapim nem bilong God bilong mi inap long taim mi dai. 34Em i save mekim mi i amamas, olsem na mi laik bai em i ken laikim song bilong mi. 35Bikpela, yu ken bagarapim olgeta manmeri i save mekim sin. Mi laik bai ol man nogut i lus tru. Mi mas litimapim nem bilong Bikpela. Litimapim nem bilong Bikpela!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\