BUK SONG 106

1Litimapim nem bilong Bikpela! Yumi mas tok tenkyu long em, long wanem, pasin bilong en i gutpela olgeta, na oltaim em i save laikim yumi tumas. 2Husat inap long stori long ol bikpela samting em i bin mekim? Na husat i ken litimapim nem bilong en inap long gutpela pasin bilong en? 3Ol man i save bihainim tok bilong en na mekim stretpela pasin, ol i ken amamas. 4Bikpela, taim yu helpim ol manmeri bilong yu, yu mas tingting long mi. Na taim yu kisim bek ol, kisim bek mi tu. 5Mi laik lukim ol manmeri bilong yu i sindaun gut na i kisim ol gutpela samting, na mi laik amamas wantaim ol. Mipela bai i amamas, long wanem, mipela i stap lain bilong yu. 6Mipela i mekim sin pinis, olsem bipo ol tumbuna i mekim. Mipela i mekim ol kain kain pasin nogut. 7Long Isip ol tumbuna i no save gut long ol bikpela wok yu bin mekim. Yu bin helpim ol planti taim na ol i save olsem yu laikim tru ol. Tasol ol i lusim tingting long dispela, na taim ol i kamap long solwara Retsi ol i bikhet long yu. 8Tasol Bikpela i laik soim bikpela strong bilong em long ol. Olsem na em i kisim bek ol na ol i no bagarap, olsem em i bin promis long ol. 9Em i tok strong long solwara Retsi na solwara i kamap olsem graun i drai. Olsem na em i bringim ol manmeri i go na ol i brukim dispela solwara olsem man i wokabaut long graun i drai. 10Em i kisim bek ol long han bilong ol man i birua long ol. Em i helpim ol na ol birua i no bagarapim ol. 11Tasol wara i karamapim ol birua na ol i dai pinis. Na i no gat wanpela i stap laip. 12Bikpela i mekim olsem, na ol manmeri bilong en ol i bilipim ol promis bilong en, na ol i litimapim nem bilong en long ol song bilong ol. 13Tasol kwiktaim ol i lusim tingting long ol samting Bikpela i bin mekim. Na ol i no kisim tok bilong God pastaim. Nogat. Ol i mekim ol samting long tingting bilong ol yet. 14Long ples drai, bel bilong ol i kirap strong long kaikai, na ol i traim God. 15Ol i askim God long dispela samting na em i givim ol, tasol em i mekim bikpela sik tu i kamap long ol. 16Ol i stap long ples drai na sampela man i mangalim wok bilong Moses wantaim Aron, dispela tupela wokman bilong Bikpela yet. 17Orait bikpela hul i kamap long graun na Datan wantaim Abiram na ol lain bilong tupela ol i pundaun long hul na graun i pas na karamapim ol. 18Na paia i kam daun long ol man i bihainim ol na i kukim dispela ol manmeri nogut. 19Ol i stap long maunten Horep na ol i wokim wanpela bulmakau long gol, na ol i lotu long dispela giaman god. 20Ol i kisim piksa bilong bulmakau i save kaikai gras, na ol i lotu long em. Long dispela pasin ol i daunim biknem bilong God. 21God i bin mekim strongpela wok tru long Isip, na em i kisim bek ol Israel long han bilong ol Isip. Tasol ol Israel i lusim tingting long em. 22God i bin mekim ol bikpela nambawan wok long Isip na long solwara Retsi em i mekim ol samting i narakain tru, na ol manmeri i kirap nogut tru. 23Orait God i tok bai em i bagarapim ol manmeri bilong en. Tasol Moses, dispela wokman God i bin makim, em i sanap long ai bilong God, na em i helpim ol Israel na i pasim belhat bilong God, na God i no bagarapim ol. 24Na ol i no laikim dispela gutpela graun, long wanem, ol i no bilipim promis bilong God. 25Ol i stap long haus sel na i tok kros long God, na ol i no bihainim tok bilong Bikpela. 26Orait God i givim strongpela tok long ol. Em i tok olsem ol bai i dai long ples drai i gat ston. 27Na bai em i rausim ol tumbuna i kamap bihain, bai ol i go i stap namel long ol arapela lain, na bai ol i dai long ol arapela kantri. 28Bihain ol i lotu long ol giaman god Bal long ples Peor, na ol i kaikai ol ofa ol i givim long ol dispela god i no gat laip. 29Long dispela pasin ol i mekim Bikpela i kros, na em i salim bikpela sik nogut i go long ol. 30Tasol Finias i kirap na mekim save long ol man i mekim rong na bikpela sik i pinis. 31Na inap long nau mipela i tingim dispela stretpela pasin bilong em, na bihain bihain olgeta manmeri bai i tingim yet. 32Ol Israel i stap long wara Meriba na ol i mekim God i kros, na Moses i kisim hevi bilong asua bilong ol. 33Ol i mekim Moses i bel nogut tru na em i mekim tok i no stret. 34Ol i no kilim i dai ol arapela lain olsem Bikpela i tokim ol. 35Tasol ol Israel i marit long ol haiden na bihainim pasin nogut bilong ol. 36Na ol i lotu long ol giaman god na dispela i mekim God i bagarapim ol. 37Ol i kilim ol pikinini man na pikinini meri bilong ol na ofaim long ol giaman god. 38Ol i kilim ol pikinini man na pikinini meri bilong ol yet. Ol pikinini i no bin mekim rong, tasol ol i kilim ol na givim ol long ol giaman god bilong Kenan olsem ofa. Na blut bilong ol i mekim graun i kamap doti long ai bilong God. 39Dispela pasin i mekim ol yet i kamap doti long ai bilong God, na ol i givim baksait long God na ol i no bihainim em. 40Orait nau Bikpela i kros tru long ol manmeri bilong em, na em i no laikim ol moa. 41Na em i lusim ol na larim ol arapela lain i bosim ol. Olsem na ol i stap aninit long han bilong ol birua. 42Ol birua i givim planti hevi long ol, na ol i stap aninit tru long strong bilong ol. 43Planti taim Bikpela i helpim ol manmeri bilong en, tasol ol i bihainim laik bilong ol yet na ol i bikhet na sakim tok bilong en, na ol i mekim planti sin. 44Tasol taim ol i beten long Bikpela, em i harim beten bilong ol, na em i sori long ol i stap nogut. 45Em i sori tumas long ol na i tingting bek long kontrak bilong en. Na em i senisim tingting bilong en gen. 46Em i kirapim tingting bilong ol birua i bin kalabusim ol Israel na ol i sori long ol Israel. 47God, Bikpela bilong mipela, nau yu mas kisim bek mipela. Mipela i stap namel long ol arapela lain manmeri, tasol yu mas bungim mipela na bringim mipela i kam bek long graun bilong mipela. Olsem bai mipela i ken tingting long biknem bilong yu na tenkyu long yu. Na mipela i ken amamas long litimapim nem bilong yu. 48Yumi litimapim nem bilong God, Bikpela bilong yumi Israel, nau na olgeta taim bihain. Na olgeta manmeri i mas tok, “I tru.” Litimapim nem bilong Bikpela!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\