BUK SONG 107

1Yumi mas tenkyu long Bikpela. Em i gutpela tumas long yumi. Oltaim oltaim em i save laikim yumi tumas. 2Yupela olgeta manmeri, Bikpela i bin kisim bek yupela long han bilong ol birua, yupela wantaim mi yumi litimapim nem bilong Bikpela. 3Em i kisim bek yupela ol manmeri long ol arapela graun long hap bilong sankamap na bilong san i go daun na long hap bilong not na long hap bilong saut. 4Sampela i bin wokabaut nabaut long bikpela ples drai i gat wesan. Ol i no lukim wanpela rot bai ol i go i stap long taun. 5Ol i hangre tru na i dai long wara na ol i ting bai ol i bagarap. 6Ol i stap nogut olsem, orait ol i singaut long Bikpela, na em i bin mekim gutpela wok tru bilong helpim ol. 7Em i stiaim ol na bringim ol i go na ol i kamap long wanpela taun na ol i stap long en. 8Orait ol i mas tenkyu tru long Bikpela, oltaim em i save sori long ol, na em i bin mekim gutpela wok tru bilong helpim ol. 9Em i save givim wara long ol manmeri, nek bilong ol i drai na ol i dring na ol inap tru. Na em i save givim planti kaikai long ol man i hangre na ol i kaikai na ol i pulap. 10Sampela i stap long ples tudak insait long haus kalabus. Ol man i bin kalabusim ol long sen na givim hevi long ol. 11Long wanem, ol i bikhet long tok bilong God Antap Tru, na ol i sakim tok bilong em. 12Ol i hatwok tru na strong bilong ol i pinis olgeta. Ol i pundaun long graun na i no gat man bilong helpim ol. 13Ol i stap nogut olsem, orait ol i singaut long Bikpela, na em i helpim ol na i pinisim dispela hevi bilong ol. 14Bikpela i kisim ol na ol i lusim dispela tudak, na em i brukim sen bilong ol na ol i no kalabus moa. 15Orait ol i mas tenkyu tru long Bikpela, oltaim em i save sori tru long ol, na em i bin mekim gutpela wok tru bilong helpim ol. 16Em i save brukim ol dua ol man i bin wokim long bras, na brukim brukim ol ba ain long banis bilong haus kalabus. 17Sampela i kisim sik long pasin nogut ol i bin mekim. Ol i mekim planti rong, olsem na ol i karim pen. 18Ol i no laik kisim kaikai, olsem na klostu ol i dai. 19Ol i stap nogut olsem, orait ol i singaut long Bikpela, na em i pinisim dispela hevi bilong ol. 20Em yet i tok na i mekim orait skin bilong ol gen, na em i kisim bek ol long matmat. 21Orait ol i mas tenkyu tru long Bikpela, oltaim em i sori tumas long ol, na em i bin mekim gutpela wok tru bilong helpim ol. 22Ol i ken mekim ofa bilong tenkyu long em. Na ol i ken singim song na tokaut long ol manmeri long ol gutpela samting em i bin mekim. 23Sampela man i wok boskru long sip na ol i go long bikpela solwara long olgeta ples nabaut na i wok bisnis long bringim kago long ol manmeri. 24Ol dispela boskru i lukim ol samting Bikpela i mekim. Ol i lukim ol gutpela samting em i mekim long biksolwara. 25Bikpela i tok na em i kirapim strongpela win, na dispela i kirapim traipela biksi. 26Ol sip i go antap tru na i go daunbilo tru. Olsem na ol boskru i ting bai ol i bagarap na ol i pret nogut tru. 27Ol i wokabaut longlong long sip olsem man i spak, na ol i no inap mekim wanpela samting bilong helpim sip. 28Ol i stap nogut olsem, orait ol i singaut long Bikpela, na em i helpim ol na pinisim dispela hevi bilong ol. 29Em i mekim strongpela win i pinis na biksi i dai na solwara i no kirap moa. 30Ol i lukim solwara i stap isi na ol i amamas tru, na Bikpela i bringim ol i go kamap long pasis bilong taun ol i laik i go long en. 31Orait ol i mas tenkyu long Bikpela, oltaim em i save laikim ol tumas, na em i save mekim gutpela wok tru bilong helpim ol. 32Taim ol i bung wantaim ol manmeri bilong God ol i mas tokaut long biknem bilong em. Ol i bung wantaim ol hetman, na ol i ken litimapim nem bilong en namel long ol. 33Bikpela i save mekim ol bikpela wara i drai olgeta na em i save pinisim olgeta wara i kamap long graun. 34Graun i gat gris, em i mekim i kamap graun i gat sol, na i no gat wanpela samting i kamap long en. Ol man bilong dispela hap ol i mekim pasin nogut, olsem na Bikpela i givim dispela hevi long ol. 35Bikpela i mekim planti wara i kamap long ples drai, na em i save mekim ples drai i gat planti wara. 36Na em i larim ol man i sot long kaikai ol i sindaun long dispela hap na ol i wokim taun na ol i stap long en. 37Ol i planim kaikai na ol diwai wain, na ol i kisim planti kaikai na wain. 38Bikpela i mekim gut tru long ol manmeri bilong en. Olsem na ol i karim planti pikinini, na em i mekim ol bulmakau i kamap planti. 39Taim ol birua i winim ol long pait na mekim ol i sem na daunim ol tru na givim pen long ol, 40Bikpela i mekim ol hetman bilong ol birua i kamap olsem samting nating tasol, na em i mekim ol i wokabaut nabaut long ples drai i no gat rot. 41Tasol ol rabisman i stap nogut, em i bin helpim ol. Na em i mekim pikinini bilong ol i kamap planti olsem ol sipsip. 42Ol stretpela manmeri i lukim dispela na ol i belgut. Tasol ol man nogut i no gat tok. Ol i pasim maus tasol. 43Orait yupela manmeri i gat gutpela tingting, yupela i mas tingim gut olgeta dispela samting. Na yupela tokaut olsem, Bikpela i save laikim yumi oltaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\