BUK SONG 110

1Bikpela i tokim Bikpela bilong mi olsem, “Yu sindaun long han sut bilong mi inap mi putim ol birua bilong yu i stap aninit long yu.” 2Bikpela i stap long Saion, na bai em i mekim yu i bosim planti ples, na em i tok, “Yu bosim ol birua bilong yu.” 3Taim yu laik pait long ol birua ol manmeri bilong yu bai i go wantaim yu na helpim yu, na bai yupela i go antap long maunten bilong God. Olgeta nait, wara i save kamap long gras, na gras i kisim nupela strong. Na bai yu tu yu kisim strong long olgeta de. 4Bikpela i promis pinis long yu olsem, “Bai yu stap pris oltaim oltaim. Yu wankain pris olsem Melkisedek.” Bikpela i tok tru olgeta na em i no inap senisim tok bilong en. 5Bikpela i sanap wantaim yu bilong strongim yu. Taim em i belhat bai em i pait long ol king nabaut na bai em i winim pait na daunim ol tru. 6Em bai i bekim rong bilong ol lain manmeri, na long ples bilong pait bai em i kilim i dai planti man. Em bai i daunim ol king long olgeta hap bilong graun. 7Em bai i go long wara i ran klostu long rot na em bai i dring. Olsem na bai em i kisim strong na winim pait.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\