BUK SONG 112

1Litimapim nem bilong Bikpela! Wanem man i save pret long Bikpela na i laikim tumas long bihainim ol lo bilong en, dispela man i ken amamas. 2Ol pikinini bilong en bai i gat bikpela namba namel long ol manmeri. God bai i mekim gut tru long ol lain tumbuna bilong dispela gutpela man. 3Famili bilong en bai i kisim planti mani samting, na em bai i stap gut oltaim. 4Tudak i stap, tasol lait i save kamap bilong helpim ol gutpela man. Gutpela man i save marimari na sori long ol arapela manmeri na em i save wokabaut stret. 5Man i save mekim gutpela pasin na i save larim ol arapela man i dinau long en, na i save mekim wok bisnis bilong en i go stret olgeta, dispela man i ken amamas. 6Gutpela man i no inap pundaun, na ol manmeri i no inap lusim tingting long em. 7Sapos em i harim nius bilong ol hevi i kamap, em i no save pret. Em i save bilip strong long Bikpela. 8Em i no save wari na pret long ol samting. Na em i save, ol birua bai i lus long pait. 9Em i save givim planti samting long ol rabisman. Stretpela pasin bilong en i stap oltaim. Na em bai i gat bikpela namba long ples, na ol bai i litimapim nem bilong en. 10Ol man nogut i save lukim dispela samting na ol i kros. Ol i bel nogut long gutpela man, na bihain ol i save bagarap olgeta. Na ol i no inap kisim gutpela samting ol i bin wet long kisim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\