BUK SONG 114

1Bipo ol Israel i lusim Isip na i go. Dispela ol lain bilong Jekop i lusim ples bilong ol arapela lain. 2Taim ol i mekim olsem, ol Juda i kamap manmeri bilong Bikpela, na ol Israel tu. 3Solwara Retsi em i lukluk na i ranawe, na wara Jordan i sanap i stap na wara i no ran moa. 4Ol bikpela maunten i kalap kalap olsem ol meme na ol liklik maunten i kalap nabaut olsem ol sipsip. 5Solwara, wanem samting i kamap na yu ranawe? Wara Jordan, olsem wanem na yu no ran moa? 6Ol maunten, bilong wanem yupela i kalap kalap olsem ol meme? Yupela ol liklik maunten, olsem wanem na yupela i kalap nabaut olsem ol sipsip? 7Graun, nau Bikpela i kam na yu mas guria. God bilong Jekop i kam pinis na yu mas guria. 8Em i save mekim ston i kamap hul wara, na maunten ston i kamap bikpela wara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\