BUK SONG 117

1Yupela olgeta lain pipel, litimapim nem bilong Bikpela. Yupela manmeri bilong olgeta kantri, litimapim nem bilong en. 2Em i laikim yumi tru oltaim. Em i save bihainim tok bilong en oltaim na em i no ken lusim yumi. Litimapim nem bilong Bikpela!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\