BUK SONG 119

1Ol man i wokabaut stret na i no gat asua, na i save bihainim lo bilong Bikpela, ol i ken amamas. 2Ol man i bihainim tru olgeta tok bilong God, ol i ken amamas. 3Tru tumas, ol dispela man i no save bihainim pasin nogut. Ol i save wokabaut long pasin bilong Bikpela. 4Yu bin givim mipela olgeta lo bilong yu, na yu tok olsem mipela i mas lukaut gut bai mipela i bihainim olgeta lo. 5Mi laikim tumas bai mi strong long bihainim tok bilong yu oltaim. 6Olsem na bai mi no gat sem liklik, long wanem, mi tingting long olgeta lo bilong yu tasol. 7Taim mi wok long lainim gut olgeta stretpela pasin bilong yu, bai bel bilong mi i stap stret, na bai mi ken litimapim nem bilong yu. 8Mi laik bihainim gut olgeta lo bilong yu. Olsem na yu no ken lusim mi. 9Olsem wanem na yangpela man i ken wokabaut long klinpela pasin? Em i mas bihainim tok bilong yu na bai em i stap klin. 10Mi gat wanpela tingting tasol. Mi laik mekim wok bilong yu. Yu helpim mi na mi no ken lusim ol lo bilong yu. 11Mi putim tok bilong yu i stap long bel na tingting bilong mi. Olsem na bai mi no ken mekim sin long yu. 12Bikpela, mi litimapim nem bilong yu. Yu mas lainim mi long ol stretpela lo bilong yu. 13Mi save tokim ol manmeri long olgeta lo yu bin autim long mipela. 14Mi save amamas tru long bihainim tok bilong yu. Na mi no save amamas olsem long planti mani na bilas samting. 15Mi save tingting gut long ol samting yu laik mi mekim, na mi save skelim ol tok yu bin givim mipela. 16Mi laikim tumas ol lo bilong yu. Mi no ken lusim tingting long dispela tok. 17Mi laik yu mekim gut tru long mi, wokman bilong yu. Olsem na bai mi ken i stap laip na bihainim tok bilong yu. 18Yu kliaim tingting bilong mi bai mi inap save gut long olgeta gutpela gutpela tok i stap long lo bilong yu. 19Mi no inap i stap longtaim long dispela graun. Olsem na yu no ken haitim lo bilong yu long mi. 20Bel bilong mi em i dai tru long bihainim stretpela pasin bilong yu long olgeta de. 21Yu save krosim ol bikhetman, na ol man i save givim baksait long lo bilong yu na i bihainim laik bilong ol yet, ol bai i lus. 22Ol i save tok bilas na tok nogut long mi, long wanem, mi save bihainim lo bilong yu. Olsem na mi laik bai yu no ken larim ol i mekim dispela kain tok long mi. 23Ol hetman i kibung na painim rot bilong kilim mi i dai. Tasol maski, mi wokman bilong yu, bai mi tingting oltaim long stretpela lo bilong yu. 24Mi laikim tumas tok yu givim mi bilong stiaim lek bilong mi. Tok bilong yu i save skulim mi oltaim. 25Ol i daunim mi na mi slip nogut long graun. Kirapim mi na strongim mi olsem yu bin promis. 26Mi bin tokim yu long olgeta pasin bilong mi, na yu bin bekim tok bilong mi. Yu mas skulim mi long olgeta lo bilong yu. 27Skulim mi long bihainim lo bilong yu, na bai mi tingting long olgeta gutpela gutpela tok bilong yu. 28Bel bilong mi em i hevi tru. Yu mas strongim mi olsem yu bin promis. 29Yu mas was long mi bai mi no lusim rot bilong yu. Mekim gutpela pasin long mi na skulim mi long lo bilong yu. 30Mi pasim tok long mi bai bihainim yu tru. Oltaim mi tingting long ol lo bilong yu. 31Bikpela, mi save bihainim tok yu bin givim mi. Nogut yu larim wanpela samting i kamap na i givim sem long mi. 32Mi bai hariap long bihainim tok bilong yu, long wanem, yu bai givim sampela save moa long mi. 33Bikpela, yu mas lainim mi gut long lo bilong yu, na bai mi bihainim long olgeta de. 34Mekim klia mining bilong lo bilong yu na bai mi bihainim. Bel bilong mi bai i kirapim mi long bihainim olgeta lo. 35Stiaim lek bilong mi bilong mi ken wokabaut long rot bilong lo bilong yu, long wanem, mi save laikim tumas dispela lo. 36Kirapim bel bilong mi bai mi gat laik long bihainim tok bilong yu. Nogut bel bilong mi i kirap long mangalim olgeta samting. 37Helpim mi long givim baksait long ol samting i no gutpela. Mekim gut long mi olsem yu bin promis long mi. 38Yu save givim promis long ol man i pret long yu. Orait mi laik bai yu bihainim tok bilong promis na mekim olsem long mi, wokman bilong yu. 39Mi pret long ol tok nogut, na yu ken helpim mi bai dispela tok i no ken daunim mi. 40Mi laik bihainim olgeta lo bilong yu. Pasin bilong yu i stret olgeta, olsem na yu mas givim laip long mi. 41Bikpela, yu mas soim mi olsem yu laikim mi tumas na yu ken kisim bek mi. Yu promis pinis long mekim olsem. 42Helpim mi na bai mi inap bekim tok long ol man i tok nogut long mi, long wanem, mi bilipim tok bilong yu. 43Strongim mi bai mi ken autim tok tru bilong yu long olgeta taim, long wanem, mi save bilip long stretpela tok bilong yu. 44Bai mi bihainim lo bilong yu oltaim oltaim. 45Mi traim long bihainim tok bilong yu, olsem na pasin nogut i no ken pasim mi. 46Bai mi tokim ol king long tok bilong yu. Mi no inap sem long mekim olsem. 47Mi belgut tru long bihainim ol lo bilong yu long wanem, mi laikim tumas ol dispela lo. 48Mi tingim ol lo bilong yu i gutpela na mi laikim tumas. Na bai mi tingting oltaim long stretpela tok bilong yu. 49Yu mas tingim gen dispela promis bipo yu givim long mi, wokman bilong yu. Dispela i mekim mi i bilip long yu. 50Taim mi gat hevi mi bin kisim bel isi, long wanem, promis bilong yu i givim laip long mi. 51Ol bikhetman i bin tok bilas nogut long mi, tasol mi no save givim baksait long lo bilong yu. 52Bikpela, mi save ting long tok bipo yu bin givim mi, na dispela tok i givim strong long mi. 53Mi lukim ol man nogut i brukim lo bilong yu, na mi save kros long ol. 54Mi stap longwe long as ples bilong mi na mi mekim ol song long ol lo bilong yu. 55Bikpela, long nait mi save tingting long yu, na mi bihainim lo bilong yu. 56Mi save bihainim olgeta lo bilong yu, na dispela i mekim mi i belgut. 57Bikpela, yu tasol yu inap long mi. Mi promis long yu olsem, bai mi bihainim olgeta lo bilong yu. 58Mi askim yu strong bai yu marimari long mi, long wanem, yu promis pinis long mekim olsem. 59Mi tingim pinis wokabaut bilong mi, na nau mi promis long yu bai mi bihainim tok bilong yu. 60Mi no ken wet. Mi hariap long bihainim lo bilong yu. 61Ol man nogut i traim long pasim mi bilong pulim mi i go long pasin bilong ol, tasol mi no lusim tingting long lo bilong yu. 62Long biknait tru mi save kirap na litimapim nem bilong yu long ol stretpela tok yu mekim long kot. 63Mi save wokabaut wantaim ol man i save mekim wok bilong yu na i save bihainim lo bilong yu. 64Bikpela, yu save laikim tumas olgeta manmeri bilong graun. Skulim mi long olgeta lo bilong yu. 65Bikpela, yu bin mekim gutpela pasin long mi, wokman bilong yu. Yu bihainim tru promis bilong yu. 66Mi bilip tru long olgeta lo bilong yu, olsem na yu ken givim gutpela tingting na gutpela save long mi. 67Yu no bin mekim save long mi yet na mi save lusim rot bilong yu. Tasol nau mi save bihainim tok bilong yu. 68Yu gutpela tumas na yu save marimari long mi. Yu mas skulim mi gut long lo bilong yu. 69Ol bikhetman i bin mekim planti tok giaman long mi. Tasol mi no gat narapela tingting. Mi bihainim olgeta lo bilong yu tasol. 70Ol dispela man i no gat gutpela tingting. Tasol mi laikim tumas lo bilong yu. 71I gutpela tru yu bin mekim save long mi. Dispela i skulim mi gut long ol lo bilong yu. 72Mi no save laikim mani olsem mi laikim lo bilong yu. 73Yu yet yu bin wokim mi, na yu save was gut long mi. Yu givim tingting long mi bai mi inap lainim gut olgeta lo bilong yu. 74Ol manmeri i save pret long yu bai ol i lukim mi na amamas, long wanem, mi bilip long promis bilong yu. 75Bikpela, mi save olgeta lo bilong yu i stret tasol. Yu tingting long stretim pasin bilong mi tasol, na yu givim hevi long mi. 76Yu promis pinis bai yu laikim mi oltaim na bai yu strongim bel bilong mi, wokman bilong yu. Orait nau mi laik yu mekim olsem. 77Yu ken sori long mi nau, na bai mi kisim laip, long wanem, mi laikim tru lo bilong yu. 78Ol bikhetman i save tok giaman na kotim mi nating. Mekim ol i sem tru long dispela pasin bilong ol. Tasol mi, bai mi tingting oltaim long olgeta lo bilong yu. 79Wanem ol man i save pret long yu na ol man i save long lo bilong yu, ol i ken kam long mi. 80Helpim mi long bihainim tru olgeta lo bilong yu, na bai mi no ken sem long pasin bilong mi. 81Mi wet long yu i kisim bek mi na mi bel hevi tru, na strong bilong mi i pinis olgeta. Tasol mi save bilip tru long tok bilong yu. 82Mi was yet long lukim yu inapim promis bilong yu, na ai bilong mi i les tru. Na mi tok, “Wanem taim bai yu mekim bel bilong mi i kamap isi?” 83Mi bagarap olsem olpela skin meme bilong pulimapim wain em ol i tromoi pinis. Tasol mi no lusim tingting long ol lo bilong yu. 84Hamas taim yet bai mi wet i stap? Wanem taim bai yu mekim save long ol man i mekim nogut long mi? 85Ol bikhetman i no save bihainim lo bilong yu. Ol i mekim sampela pasin hait bilong holimpas mi. 86Mipela manmeri inap bilipim olgeta lo bilong yu. Ol man i mekim nogut long mi long tok giaman bilong ol. Olsem na mi laik yu helpim mi. 87Klostu ol i bin kilim mi i dai. Tasol mi no lusim lo bilong yu. 88Yu lukautim mi gut, long wanem, yu save laikim mi oltaim. Olsem na mi ken bihainim olgeta lo bilong yu. 89Bikpela, tok bilong yu bai i stap oltaim oltaim. Em i stap strong long heven. 90Yu save bihainim tok bilong yu oltaim oltaim. Yu putim graun i stap long ples bilong en, na i stap olsem na i no save surik. 91Yu yet yu bin tok na olgeta samting i stap olsem inap long nau. Long wanem, olgeta samting i save mekim wok bilong yu. 92Sapos mi no laikim tumas lo bilong yu, orait inap long yu mekim save long mi na mi dai. 93Mi no ken lusim ol lo bilong yu, long wanem, mi bihainim ol na yu mekim mi i stap laip. 94Mi bilong yu tasol, olsem na yu kisim bek mi. Oltaim mi bihainim tok bilong yu. 95Ol man nogut i hait i stap bilong kilim mi i dai. Tasol mi save tingting long olgeta lo bilong yu na mi no wari long ol. 96Mi save nau, i no gat wanpela samting i gutpela tru. Tasol tok bilong yu i nambawan tru na em inap long olgeta samting long olgeta de. 97Mi laikim tru lo bilong yu. Mi save tingting long en long san na long nait. 98Lo bilong yu i stap wantaim mi oltaim na i givim planti save long mi. Na dispela i mekim mi i saveman tru na mi winim save bilong ol birua bilong mi. 99Oltaim mi save tingting long tok tru bilong yu, olsem na mi kisim gutpela tingting tru, na mi winim ol tisa bilong mi. 100Na save bilong mi i winim save bilong ol lapun, long wanem, mi save bihainim stretpela lo bilong yu. 101Mi surik long bihainim pasin nogut, long wanem, mi laik bihainim tok bilong yu tasol. 102Yu yet yu bin lainim mi long ol tok bilong yu. Olsem na mi no lusim dispela tok. 103Hani i save swit long maus bilong mi, tasol tok bilong yu i swit moa yet. 104Lo bilong yu i save givim gutpela tingting long mi, olsem na mi no laik tru long olgeta pasin nogut. 105Tok bilong yu i olsem lam bilong helpim mi long wokabaut stret, na i olsem lait bilong soim rot long mi. 106Mi promis pinis bai mi bihainim olgeta stretpela tok bilong yu. Orait bai mi mekim olsem. Mi no ken giaman. 107Bikpela, harim. Bikpela pen tru i karamapim mi. Yu mas mekim mi i stap laip olsem yu bin promis. 108Bikpela, mi prea na givim tenkyu long yu. Yu ken kisim tenkyu bilong mi, na skulim mi gut long tok bilong yu. 109Oltaim mi redi long lusim laip bilong mi. Tasol mi no lusim tingting long lo bilong yu. 110Ol man nogut i taitim umben bilong holimpas mi. Tasol mi no lusim tok bilong yu. 111Mi save holim tok bilong yu oltaim oltaim. Na dispela tok i save mekim bel bilong mi i amamas tru. 112Mi tok pinis bai mi bihainim olgeta lo bilong yu inap long taim mi dai. 113Mi no save laikim ol man i giaman long bihainim yu. Tasol mi laikim tumas lo bilong yu. 114Yu tasol yu wasman bilong mi na strongpela banis bilong mi. Mi save bilip long promis bilong yu. 115Yupela manmeri bilong sin, lusim mi. Mi laik bihainim lo bilong God bilong mi. 116Yu promis pinis bai yu strongim mi na mi stap laip, na mi bilipim promis bilong yu. Givim dispela strong long mi, nogut bilip bilong mi i lus nating. 117Holim han bilong mi na bai mi stap gut. Na oltaim bai mi putim gut yau bilong mi long tok bilong yu na bai mi bihainim. 118Yu save givim baksait long olgeta manmeri i lusim lo bilong yu. Giaman bilong ol bai i lus nating. 119Yu save ting ol manmeri nogut i olsem pipia tasol, olsem na mi laikim tumas tok bilong yu. 120Mi pret tumas long yu na skin bilong mi i guria. Mi tingim kot bilong yu na mi pret. 121Mi bin mekim gutpela stretpela pasin. Mi no laik yu lusim mi na bai ol birua i mekim nogut long mi. 122Mi laik yu promis bai yu helpim mi, wokman bilong yu. Yu no ken larim ol bikhetman i givim hevi long mi. 123Mi wet wet long yu i kisim bek mi long han bilong ol man nogut, olsem bipo yu bin promis long mekim. Tasol mi wet yet na mi pilim nogut tru. 124Yu ken sori long mi, na lainim mi gut long tok tru bilong yu. 125Mi wokman bilong yu, olsem na yu ken givim tingting long mi bai mi ken save long tok bilong yu. 126Ol manmeri i save kalapim lo bilong yu. Olsem na yu mekim save long ol. 127Mi laikim tumas lo bilong yu. Mi no laikim tumas nambawan gol, tasol mi laikim tumas tok bilong yu. 128Olsem na mi save bihainim olgeta tok bilong yu. Mi no laik tru long ol rot i abrusim rot bilong yu. 129Tok bilong yu i gutpela tumas. Olsem na mi save bihainim olgeta. 130Sapos wanpela man i helpim narapela man long save long as bilong tok bilong yu, orait em i kisim lait long bel bilong en. Na dispela tok i givim tingting long man i no gat planti save. 131Mi laikim tru lo bilong yu, na bel bilong mi i kirap moa yet long bihainim. 132Yu mas kam na marimari long mi. Yu save mekim olsem long olgeta manmeri i laikim yu. 133Yu mas was long mi bai mi no ken pundaun long sin, olsem bipo yu promis long mekim. Yu no ken larim pasin nogut i winim mi. 134Kisim bek mi, na ol man i wok long daunim mi, ol i no ken bagarapim mi. Olsem na mi ken bihainim tok bilong yu. 135Yu ken i stap klostu long mi, na skulim mi long olgeta lo bilong yu, na mekim gut long mi. 136Mi krai planti na aiwara bilong mi i ran moa yet, long wanem, ol man i no bihainim lo bilong yu. 137Bikpela, yu stret olgeta, na olgeta lo bilong yu i stretpela tasol. 138Olgeta lo yu givim mipela i stretpela na gutpela tasol. 139Ol birua bilong mi i no save tingting long tok bilong yu. Olsem na bel bilong mi i hat olsem paia. 140Promis bilong yu i tru, na mi traim pinis. Olsem na mi, wokman bilong yu, mi save laikim tumas dispela promis. 141Mi man nating na ol man i tok bilas long mi, tasol mi no save lusim tingting long lo bilong yu. 142Stretpela pasin bilong yu i stap oltaim oltaim, na lo bilong yu i tru olgeta. 143Planti hevi i kamap long mi, tasol mi amamas long lo bilong yu. 144Tok bilong yu i stretpela oltaim oltaim. Yu helpim mi bai mi kisim save long dispela tok na mi ken i stap laip. 145Bikpela, mi prea strong tru long yu. Harim beten bilong mi, na bai mi bihainim olgeta tok bilong yu. 146Nau mi singaut long yu. Kisim bek mi, na bai mi ken bihainim ol lo bilong yu. 147Tulait i no bruk yet na mi beten long yu long helpim mi. Mi save bilip strong long promis bilong yu. 148Long nait mi no save slip. Mi tingting oltaim long tok bilong yu tasol. 149Bikpela, yu save laikim mi oltaim na yu harim prea bilong mi. Yu gutpela tumas, olsem na yu mas lukautim mi bai mi stap laip. 150Ol man i gat tingting nogut na i laik bagarapim mi, ol i kam klostu. Ol i no save bihainim lo bilong yu. 151Tasol Bikpela, yu stap klostu long mi, na olgeta lo bilong yu i tru tasol. 152Bipo tru mi save long tok bilong yu. Yu mekim dispela tok i stap oltaim oltaim. 153Yu lukim mi i gat bikpela hevi, olsem na yu mas pinisim dispela hevi. Mi no save lusim tingting long lo bilong yu. 154Helpim mi na kisim bek mi na givim mi laip, olsem yu bin promis long mekim. 155Ol man nogut i no save bihainim stretpela lo bilong yu, olsem na bai yu no kisim bek ol. 156Bikpela, marimari bilong yu i bikpela moa. Yu pasim tok pinis long kisim bek mi, orait nau mi laik yu mekim olsem. 157Planti man i wok long mekim nogut long mi na birua long mi, tasol mi no lusim tok tru bilong yu. 158Taim mi lukim ol man i sakim bilip, mi save kros long ol, long wanem, ol i no bihainim tok bilong yu. 159Yu lukim mi, mi laikim tumas tok bilong yu. Yu save laikim mi tumas, olsem na yu mas kisim bek mi. 160As bilong lo bilong yu em i tok tru tasol. Na olgeta stretpela lo bilong yu i save stap oltaim oltaim. 161Ol hetman i save mekim nogut long mi, na i no gat as bilong dispela pasin bilong ol. Tasol mi save tingting long tok bilong yu. 162Mi amamas moa yet long ol promis bilong yu, olsem wanpela man i kisim planti gol samting. 163Mi no laik tru long pasin giaman na bel bilong mi i nogut long en. 1647-pela taim long olgeta de mi save tenkyu long yu long ol stretpela tok yu mekim long kot. 165Ol manmeri i laikim tumas lo bilong yu, ol i stap gut tru, na i no gat wanpela samting inap mekim ol i pundaun. 166Bikpela, mi wetim yu i kisim bek mi, na mi mekim pasin olsem yu bin tok. 167Mi save bihainim ol lo bilong yu. Mi laikim tumas ol dispela lo. 168Mi save bihainim olgeta lo na olgeta tok bilong yu, na yu save lukim olgeta pasin bilong mi. 169Bikpela, harim mi i singaut long yu long helpim mi. Givim gutpela save long mi, olsem bipo yu promis pinis long mi. 170Putim yau long prea bilong mi, na kisim bek mi olsem bipo yu tok. 171Yu save skulim mi gut long olgeta lo bilong yu, olsem na bai mi litimapim nem bilong yu oltaim. 172Mi bai singim song long lo bilong yu, long wanem, olgeta lo bilong yu i stretpela tasol. 173Mi save bihainim lo bilong yu, olsem na yu mas redi long helpim mi oltaim. 174Bikpela, bel bilong mi i krai long yu long kisim bek mi, na lo bilong yu i save mekim mi i amamas. 175Yu mas givim mi laip, na bai mi litimapim nem bilong yu. Mi laik bai tok bilong yu i ken helpim mi. 176Mi lusim gutpela rot pinis olsem sipsip i lus. Olsem na yu mas kam painim mi, wokman bilong yu. Mi no save lusim tingting long lo bilong yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\