BUK SONG 12

1God, yu mas helpim mi. I no gat wanpela gutpela man i stap. Bai yu no inap lukim wanpela stretpela man. 2Olgeta man i save giaman long ol arapela man. Ol i save tok gris long ol na trikim ol. 3Bikpela, yu mas pasim maus bilong ol man i save mekim tok gris, na pasim maus bilong ol hambakman. 4Ol dispela man i save tok olsem, “Bai mipela i toktok long laik bilong mipela yet. I no gat wanpela man inap pasim mipela. Husat i bosim mipela?” 5Tasol Bikpela i tok olsem, “Nau bai mi kam, long wanem, ol man i wok long daunim ol rabisman. Na ol man i karim pen na hevi, ol i krai i stap. Bai mi givim ol dispela gutpela sindaun ol i wet long kisim.” 6Tok bilong God i tru olgeta. Tok bilong en i gutpela tumas olsem silva ol i bin kukim 7-pela taim long paia na i klin olgeta. 7Bikpela, lukautim mipela gut. Was gut long mipela oltaim, bai ol man nogut i no ken bagarapim mipela. 8Ol man nogut i save raun nabaut long olgeta hap. Na olgeta manmeri i save tingting olsem pasin nogut em i gutpela samting.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\