BUK SONG 126

1Taim Bikpela i bringim mipela i kam bek long Saion, mipela i ting mipela i olsem driman nating. 2Olsem na mipela i lap moa yet, na mipela i singim song bilong amamas moa yet. Na ol lain haiden i tok olsem, “Bikpela i bin mekim bikpela wok tru bilong helpim ol Israel.” 3Tru tumas, Bikpela i bin mekim bikpela wok tru bilong helpim mipela. Olsem na mipela i belgut tru. 4Bikpela, yu bringim mipela olgeta i kam bek. Dispela i olsem ol baret bilong bus i drai pastaim, tasol yu mekim ren i kam daun na wara i pulap long ol baret. 5Ol man i wok long krai na planim kaikai, bai ol i ken amamas na kisim ol kaikai i mau. 6Tru tumas, ol man i krai na karim pikinini kaikai i go bilong planim, bihain bai ol i singim song bilong amamas, na kisim ol kaikai i mau na i kam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\