BUK SONG 127

1Sapos Bikpela i no wokim haus, ol kamda i wok nating. Sapos Bikpela i no lukautim wanpela taun, orait ol wasman i was nating. 2Yumi save kirap long moningtaim na wok hat i go inap long nait bilong kisim mani na ol kaikai samting. Tasol nogut yumi wok hat nating. Long wanem, God i save givim malolo long ol manmeri em i save laikim tumas. 3God i mekim gut long yumi na givim yumi ol pikinini olsem presen. Ol i gutpela blesing tru yumi kisim long God. 4Ol pikinini man bilong yangpela man i olsem ol spia i stap long han bilong wanpela soldia. 5Man i gat planti pikinini man em i ken amamas. Ol bai i helpim em taim em i mekim kot wantaim ol birua bilong em long ples kot. Na bai em i no ken lus long kot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\