BUK SONG 128

1Yu wanem man o meri i save pret long Bikpela na i save bihainim tok bilong en, yu ken amamas. 2Olsem na bai yu kisim mani long wok bilong yu inap long baim ol samting yu sot long en. Na olgeta samting yu mekim bai i kamap gutpela. Na bai yu amamas. 3Meri bilong yu bai i stap olsem diwai oliv i karim planti kaikai. Na ol pikinini bilong yu bai i raunim tebol bilong yu olsem ol yangpela diwai oliv. 4Tru tumas, man i bihainim tok bilong Bikpela, bai i kisim kain blesing olsem. 5Bikpela i stap long Saion, em i ken mekim gut long yu. Olgeta taim yu stap long graun bai yu lukim olgeta samting bilong Jerusalem i kamap gutpela tru. 6Mi laik bai yu stap longpela taim na bai yu lukim ol tumbuna pikinini bilong yu. Ol Israel i ken sindaun gut na i no gat pait.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\