BUK SONG 135

1Litimapim nem bilong Bikpela. Yupela wokman bilong Bikpela, yupela i mas litimapim nem bilong en. 2Yupela i save sanap insait long banis bilong Bikpela, long haus bilong God bilong yumi. 3Litimapim nem bilong en, long wanem, em i save mekim gut tru long yumi. Em i save marimari long yumi, olsem na yumi mas singim ol song bilong litimapim nem bilong en. 4Bikpela i bin makim Jekop bilong em yet, olsem na ol Israel ol i lain bilong God stret. 5Mi save Bikpela i gat biknem tru, na em i antap long olgeta giaman god. 6Bikpela i laik mekim wanem samting long heven na long graun na long solwara na long as bilong solwara, orait em i save mekim. 7Em i save mekim ol klaut bilong ren i kamap long olgeta hap graun, na em i save mekim lait bilong klaut i kamap wantaim ren, na em i save kirapim win na salim i go nabaut. 8Long Isip em i bin kilim i dai ol nambawan pikinini bilong ol Isip na bilong ol abus bilong ol. 9Na long Isip em i wokim olkain mirakel bilong mekim save long king wantaim ol ofisa bilong en. 10Bikpela i bagarapim planti kantri na kilim i dai ol strongpela king. 11Em i kilim Sihon, king bilong ol Amor, na Ok, king bilong Basan, na olgeta king bilong graun Kenan. 12Na em i givim graun bilong ol dispela king long ol manmeri bilong en, ol Israel. 13Bikpela, oltaim ol manmeri bai i save yu yet yu God tru. Na olgeta lain i kamap bihain, ol tu bai i tingim yu. 14Na Bikpela bai i marimari long ol manmeri bilong en na sori long ol dispela wokman bilong en. 15Ol arapela lain i bin wokim ol giaman god bilong ol long silva na gol. Han bilong ol man yet i bin wokim ol giaman god. 16Ol dispela giaman god i gat maus, tasol ol i no inap toktok. Na ol i gat ai, tasol ol i no inap lukim samting. 17Na ol i gat yau, tasol ol i no inap harim samting, na ol i no inap pulim win. 18Mi laik bai ol man i bin wokim ol giaman god na i save bilip long ol dispela samting, ol i ken kamap wankain olsem ol dispela giaman god. 19Yupela ol manmeri bilong Israel, litimapim nem bilong Bikpela. Yupela pris bilong Bikpela, litimapim nem bilong en. 20Yupela ol lain bilong Livai, litimapim nem bilong Bikpela. Yupela ol manmeri i save pret long Bikpela, litimapim nem bilong em. 21Yupela ol manmeri i stap long Saion, em Jerusalem, ples tru bilong Bikpela, litimapim nem bilong em!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\