BUK SONG 144

1Mi litimapim nem bilong God. Em i strong long lukautim mi. Em i save skulim mi gut long pasin bilong pait, na em i save mekim mi i redi long pait. 2Em i wasman bilong mi na em i save banisim mi oltaim. Na em i ples hait na man bilong kisim bek mi. Mi save bilip strong long em na em i save mekim mi i stap gut. Em i putim ol arapela lain manmeri i stap aninit long mi. 3Bikpela, mipela manmeri i wanem samting na yu save tingting long mipela? Mipela i olsem samting nating. Olsem wanem na yu save wari long mipela? 4Mipela i olsem win i kamap wanpela taim tasol long maus. Mipela i stap sotpela taim tasol, olsem tewel san i save mekim i kamap na i lus kwiktaim. 5Bikpela, opim skai na kam daun. Putim han bilong yu long ol maunten na bai bikpela smok i kamap. 6Mekim lait bilong klaut i kamap na rausim ol birua i go nabaut. Sutim ol spia bilong yu na mekim ol i ranawe. 7Putim han bilong yu i kam daun na pulim mi i kam antap, na bai mi lusim bikpela wara i daun tumas, na yu ken kisim bek mi long han bilong ol arapela lain manmeri. 8Ol dispela man i no save tok tru, ol i save giaman tasol na mekim tok tru antap. 9God, nau bai mi kirapim nupela song long yu. Bai mi paitim gita na singim song long yu. 10Yu save helpim ol king i winim pait, na yu kisim bek mi Devit, wokman bilong yu. 11Kisim bek mi long han bilong ol birua i save mekim nogut tru long mi. Na kisim bek mi long han bilong ol arapela lain. Ol i no save tok tru. Ol i save giaman tasol na mekim tok tru antap. 12Mipela i laik bai ol yangpela pikinini man bilong mipela i ken kamap strong olsem ol diwai. Na mipela i laik bai ol pikinini meri i ken kamap gutpela olsem ol gutpela piksa i save bilasim banis bilong bikpela haus bilong king. 13Mipela i laik bai ol gaden i ken karim planti kaikai na ol haus kaikai i ken pulap tru. Na bai ol sipsip i ken karim ol pikinini moa moa yet. 14Na bai ol bulmakau i ken karim planti pikinini na i no gat pikinini i kamap nogut na i no gat wanpela bai i dai. Mipela i no laik bai wanpela man o meri i mas krai long hevi na pen long ol rot bilong mipela. 15Lain manmeri i kisim kain gutpela samting olsem, ol i ken amamas. Na ol manmeri i putim Bikpela i stap God bilong ol, ol tu i ken amamas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\