BUK SONG 145

1God na King bilong mi, bai mi tokaut long biknem bilong yu. Na oltaim oltaim bai mi tok tenkyu long yu. 2Olgeta de bai mi tenkyu long yu. Na oltaim oltaim bai mi litimapim nem bilong yu. 3Bikpela i gat biknem na yumi mas litimapim biknem bilong em moa yet. Em i antap tru na yumi no inap save olgeta long biknem bilong en. Tingting bilong yumi i sot. 4God, ol lain manmeri i stap nau bai ol i tokaut long ol arapela lain i kamap bihain long ol samting yu mekim na bai ol i litimapim nem bilong yu. Na bai ol i stori long ol bikpela wok yu bin mekim. 5Ol man bai i tok long strong bilong yu, na long yu bikpela king tru. Na mi yet bai mi tingting long ol gutpela gutpela wok bilong yu. 6Bai ol manmeri i stori long ol strongpela wok yu bin mekim, na bai mi tokaut long yu i gat biknem tru. 7Ol bai i stori long ol gutpela pasin bilong yu na ol bai i singim song long marimari bilong yu. 8Bikpela i save laikim yumi tumas na i save marimari long yumi. Em i no save kros kwiktaim na oltaim em i save sori long yumi. 9Em i save mekim gutpela pasin long olgeta manmeri na em i save marimari long olgeta samting em i bin wokim. 10Bikpela, olgeta samting yu bin wokim bai i litimapim nem bilong yu. Na ol manmeri bilong yu bai i tenkyu long yu. 11Bai ol i tok long biknem bilong yu i stap long olgeta ples yu bosim, na bai ol i stori long bikpela strong bilong yu. 12Olsem na bai olgeta manmeri i ken save long ol bikpela wok yu bin mekim. Na ol i ken save olsem yu stap strongpela king, na nem bilong yu i bikpela tru. 13Yu bai i stap king na bosim olgeta lain manmeri oltaim oltaim. God i save bihainim ol promis bilong en. Em i no save lusim wanpela. Em i save mekim ol gutpela samting tasol bilong helpim yumi. 14Em i save helpim olgeta manmeri i gat hevi na em i save litimapim olgeta manmeri ol arapela man i daunim ol. 15Olgeta samting i gat laip i save lukluk i go long em na em i save givim kaikai long ol taim ol i hangre. 16Em i save givim kaikai samting long olgeta inap long ol i stap gut. 17God i save bihainim stretpela pasin na em i save marimari long yumi long olgeta samting em i mekim. 18Wanem ol manmeri i save bel tru na i singaut long em, em i save stap klostu long ol. 19Wanem ol manmeri i save pret long em, em i save givim ol samting long ol. Na em i save harim krai bilong ol na kisim bek ol. 20Em i save was gut long ol manmeri i save laikim em tru. Tasol em bai i bagarapim ol manmeri i save mekim pasin nogut. 21Bai mi litimapim nem bilong Bikpela oltaim. Na yupela olgeta samting em i bin wokim, yupela tu i mas litimapim nem bilong en oltaim oltaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\