BUK SONG 147

1Litimapim nem bilong Bikpela! I gutpela long yumi singim song na litimapim nem bilong God bilong yumi. Em i gutpela na stretpela pasin long yumi litimapim biknem bilong em. 2Bikpela i sanapim Jerusalem gen na i bringim i kam bek ol manmeri ol birua i bin kisim ol i go kalabus. 3Em i save mekim orait ol manmeri, hevi i bagarapim tingting bilong ol na ol i pilim nogut. Na em i pasim ol sua bilong ol. 4Em i makim pinis namba bilong ol sta, na em i save kolim nem bilong ol sta wan wan. 5Bikpela bilong yumi i gat biknem na i gat olgeta strong. Yumi no inap makim save bilong en. 6Em i save litimapim ol man i save daunim bel bilong ol yet, tasol em i save krungutim strong tru ol manmeri nogut. 7Singim ol song bilong litimapim nem bilong Bikpela. Paitim gita na mekim musik long God bilong yumi. 8Em i save mekim ol klaut i kamap long skai, na salim ren i kam daun na mekim gras i kamap nabaut long ol maunten. 9Em i save givim kaikai long olgeta abus, na taim ol yangpela kotkot i singaut em i save givim kaikai long ol. 10Bikpela i no save amamas long ol strongpela hos na ol strongpela soldia. Nogat. 11Em i save amamas long ol manmeri i save pret long em, na long ol manmeri i save bilip long em i save sori long ol oltaim. 12Yupela ol Jerusalem, litimapim nem bilong Bikpela! Yes, yupela ol Saion, litimapim nem bilong God bilong yupela. 13Em i save strongim ol dua bilong banis bilong yu, Jerusalem, na em i save mekim gut tru long ol manmeri bilong yu. 14Em i save lukautim graun bilong yupela, na mekim gutpela wit tru i kamap long gaden na yupela i kaikai na i pulap. 15Sapos em i mekim wanpela tok, orait wantu tasol dispela tok i kam daun long graun. 16Em i save salim planti ais i kam daun na i karamapim graun. 17Em i save salim planti ren ais inap olsem wesan bilong nambis. Na em i mekim ples i kamap kol tru na i no gat man inap sakim kol. 18Orait bihain em i tok gen na ais i kamap wara. Em i kirapim win na win i mekim wara i ran. 19Em i givim tok bilong em long Jekop. Ol dispela tok na lo em i givim long ol Israel. 20Em i no save mekim olsem long ol arapela lain. Ol i no save ol lo bilong en. Yumi litimapim nem bilong Bikpela!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\