BUK SONG 150

1Litimapim nem bilong God insait long haus bilong en. Yumi amamas long bikpela strong bilong en i stap long heven. 2Em i bin mekim ol bikpela wok. Olsem na yumi litimapim nem bilong en. Em i stap nambawan tru na em i gat biknem i antap tru. Yumi litimapim nem bilong en. 3Winim biugel na litimapim nem bilong en. Paitim ol gita samting na mekim olkain musik na litimapim nem bilong en. 4Paitim kundu na mekim singsing na litimapim nem bilong en. Paitim gita na winim mambu na litimapim nem bilong en. 5Paitim ol plet bras na mekim krai bilong en i go na litimapim nem bilong Bikpela. Paitim ol plet bras strong moa bai krai i kamap bikpela na litimapim nem bilong Bikpela. 6Yupela olgeta samting i gat laip, litimapim nem bilong Bikpela! Litimapim nem bilong Bikpela!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\