BUK SONG 21

1Bikpela, king i amamas long yu givim strong long em. Em i amamas moa yet long yu mekim em i winim pait. 2Samting em i laik long kisim, yu givim em pinis. Na samting em i askim yu long en, orait em tu yu givim long em. 3Yu kam long em na yu laik mekim gut tru long em. Na yu putim hat king i gat gol long het bilong em. 4Em i askim yu long givim em laip, na yu givim em. Na yu mekim laip bilong en i stap longtaim tru. 5Yu helpim em na em i gat biknem moa yet. Nem na strong bilong em yu yet yu givim em. 6Yu save mekim gut tru long em, na tru tumas, yu bai mekim olsem inap oltaim oltaim. Yu stap klostu long em, na dispela i mekim em i amamas tru. 7God Antap Tru, king i bilip tru long yu. Yu save marimari long king oltaim olsem na bai em i sanap strong. 8Bai king i holimpas olgeta birua bilong em. Na bai em yet i kalabusim ol man i no laikim em. 9Taim em i kamap long ples klia bai em i pinisim ol birua, olsem bikpela paia i kukim ol samting. Tru tumas, bai God i kros na i daunim ol, na bai paia i kukim ol olgeta. 10Bai king i kilim i dai olgeta pikinini bilong ol. Na bai lain pikinini bilong ol i no inap i stap moa long graun. 11Ol i tingting na pasim tok long mekim nogut long em. Tasol ol i no inap winim em. 12Bai em i sutim spia bilong em long ol na mekim ol i ranawe. 13God, kam wantaim strong bilong yu. Na bai mipela i mekim song bilong litimapim nem bilong yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\