BUK SONG 22

1God bilong mi, God bilong mi, bilong wanem yu lusim mi? Bilong wanem yu no laik helpim mi? Bilong wanem yu no harim krai bilong mi? 2God, mi save singaut long yu long san, tasol yu no harim tok bilong mi. Mi singaut long yu long nait tu, na mi no malolo liklik. 3Tasol yu, yu God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Yu stap king, na ol Israel i save litimapim nem bilong yu. 4Bipo ol tumbuna bilong mipela ol i bilip long yu. Ol i bilip na yu helpim ol na ol birua i no daunim ol. 5Ol i beten long yu na yu kisim bek ol long han bilong ol birua. Ol i bilip tru long yu na bilip bilong ol i no lus nating. 6Tasol mi, mi olsem liklik snek bilong graun. Mi samting nating. Olgeta man i krosim mi na ol i givim baksait long mi. 7Olgeta manmeri i lukim mi na ol i tok bilas long mi. Ol i sutim tang long mi na tromoi het bilong ol. 8Ol i tok, “Yu save bilip long God. Bilong wanem em i no helpim yu na kisim bek yu? Sapos God i laikim yu, bilong wanem em i no helpim yu?” 9God, yu tasol yu kisim mi long bel bilong mama na mi kamap gut. Na yu lukautim mi long taim mi dring susu yet. 10Mi bilip long yu, taim mama i karim mi na i kam inap nau. Mama i karim mi nupela yet na yu stap God bilong mi. 11Hevi i kamap long mi nau, olsem na yu no ken lusim mi. Mi no gat wanpela man bilong helpim mi. 12Planti birua i ranim mi olsem ol bulmakau man. Ol i strong tumas olsem ol strongpela bulmakau man bilong distrik Basan. 13Ol i redi long bagarapim mi, olsem laion i singaut nogut na i opim maus bilong kaikai abus. 14Strong bilong mi i pinis olgeta, olsem wara ol i kapsaitim nating na i pinis olgeta. Olgeta skru bilong bun i lus. Bel bilong mi i malumalum tru, olsem gris i kamap olsem wara. 15Nek bilong mi em i drai pinis, na tang bilong mi i pas long maus. Yu yet yu lusim mi na mi laik i dai olgeta. 16Dispela ol man nogut i raunim mi long olgeta hap olsem ol dok i banisim wel abus. Ol i sutim han na lek bilong mi long tit bilong ol. 17Olgeta bun bilong mi i kamap ples klia. Na dispela ol man i lukim mi, na ol i amamas long mi bagarap. 18Ol i tilim klos bilong mi na ol i kisim, na ol i pilai satu bilong makim wanem man i ken kisim saket bilong mi. 19Bikpela, yu no ken i stap longwe long mi. Yu save helpim mi oltaim. Na yu ken kam hariap na helpim mi nau. 20Yu mas kisim bek mi bai ol i no inap kilim mi i dai. Helpim mi, na dispela ol man i olsem ol dok bai ol i no ken kilim mi i dai. Bai mi stap laip. 21Ol i laik pinisim mi olsem laion i kaikai wel abus. Ol i stap olsem ol wel bulmakau i laik sutim mi long kom bilong ol. Yu mas kisim bek mi long han bilong ol. 22Yu mekim olsem na bai mi autim tok long ol brata bilong mi long strongpela wok yu bin mekim. Taim ol i bung bilong lotu bai mi go namel long ol na litimapim nem bilong yu. 23Bai mi tok olsem, “Yupela ol lain bilong God, litimapim nem bilong em. Yupela lain bilong Jekop, litimapim nem bilong Bikpela. Yes, yupela lain bilong Israel, yupela lotu long em. 24Em i no save givim baksait long ol rabisman. Em i no save ting hevi na pen bilong ol em i samting nating. Em i no save stap longwe long ol. Nogat. Em i save harim beten bilong ol.” 25Long bikpela bung bilong lotu bai mi litimapim nem bilong yu wanpela tasol. Bai mi autim tok long olgeta samting yu bin mekim. Ofa bipo mi promis long mekim, em bai mi mekim long ai bilong ol manmeri i save pret long yu. 26Ol rabisman bai ol i kaikai na i pulap tru. Na ol man i go long God, bai ol i litimapim nem bilong em. God i ken mekim ol i stap gut oltaim. 27Olgeta manmeri bilong graun bai ol i tingting long God, na bai ol i kam bek long em. Olgeta lain manmeri bai ol i lotu long em. 28Long wanem, Bikpela i stap king na em i bosim olgeta lain manmeri. 29Ol bikhetman bai ol i brukim skru na lotu long em. Ol man i save dai na i no inap i stap laip, em olgeta bai ol i brukim skru na lotu long God. 30Ol lain manmeri i kamap bihain bai ol i mekim wok bilong em. Ol man bai i tokaut long God long ol lain i kamap bihain. 31Ol dispela lain i no kamap yet, tasol taim ol i kamap pinis, bai ol i tokim ol olsem, “God yet i bin kisim bek ol manmeri bilong em.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\