BUK SONG 25

1Bikpela, nau mi beten long yu. 2Yu God bilong mi. Mi save bilip long yu tasol. Helpim mi, nogut mi bilip nating na mi sem. Yu no ken larim ol birua i daunim mi na ol i amamas. 3Ol man i bilip long yu, yu no save lusim ol na ol i bilip nating. Nogat. Ol man i bikhet long yu, ol tasol i mas pilim nogut na sem long pasin ol i mekim. 4God, yu mas skulim mi long gutpela pasin bilong yu, na soim mi long rot bilong yu. 5Lainim mi long bihainim tok tru bilong yu, long wanem, yu save kisim bek mi. Long olgeta de mi save wet long yu i helpim mi. 6Bikpela, yu mas tingting long marimari na sori bilong yu. Yu save mekim dispela pasin long bipo yet i kam inap nau. 7God, yu no ken tingting moa long sin na pasin nogut mi mekim taim mi yangpela yet. Yu God bilong sori na yu gutpela oltaim. Yu ken tingting long mi na marimari long mi. 8Bikpela i gutpela na i stretpela olgeta. Em i save skulim ol man i save mekim sin long pasin em i laik bai ol i mas bihainim. 9Em i save stiaim ol man i stap aninit long em, na ol i bihainim stretpela pasin. Em i save skulim ol tu long rot bilong em. 10God i save givim bel bilong em long olgeta manmeri i bihainim kontrak na lo bilong em. Na em i no save senisim tingting bilong em. 11God, bihainim promis bilong yu, na lusim ol planti sin mi bin mekim. Yu ken lusim olgeta rong bilong mi na bai mi litimapim nem bilong yu. 12Olgeta man i bihainim tok bilong Bikpela, bai God i soim gutpela rot long ol, na ol i mas wokabaut long en. 13Ol kain man olsem bai i stap gutpela tru, na ol pikinini bilong ol bai i stap gut long dispela graun. 14God em i pren tru bilong ol manmeri i save stap aninit long em. Na em i save skulim ol long kontrak em i bin mekim wantaim ol. 15Olgeta taim mi save wetim God i helpim mi. Em i save kisim bek mi long ol samting i laik bagarapim mi. 16God, kam long mi gen na marimari long mi, long wanem, mi stap wanpis na strong bilong mi i pinis. 17Pinisim olgeta bel hevi bilong mi, na bel bilong mi i ken i stap isi. Helpim mi, na ol hevi bai i no inap daunim mi. 18Tingting long olgeta bel pen na hevi i stap long mi, na lusim olgeta sin bilong mi. 19Yu lukim ol birua bilong mi ol i planti tumas. Ol i no laikim mi liklik. Nogat tru. 20Kisim bek mi na lukautim mi gut, na ol birua i no inap bagarapim mi. Yu save was long mi, olsem na mi kam long yu. 21Mi bilip long yu, olsem na yu ken mekim olgeta gutpela na stretpela pasin bilong mi i lukautim mi oltaim. 22God, yu ken baim bek olgeta manmeri bilong yu, na olgeta kain kain hevi bai i no inap daunim ol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\