BUK SONG 30

1Bikpela, yu kisim bek mi pinis, na yu no larim ol birua i daunim mi na amamas. Olsem na mi litimapim nem bilong yu moa yet. 2Bikpela, yu God bilong mi, na mi bin beten long yu helpim mi, na yu mekim mi i orait pinis. 3Bikpela, mi dai pinis na yu kirapim mi bek gen. Mi go daun pinis long ples bilong ol man i dai pinis. Tasol yu givim laip long mi gen. 4Yupela manmeri bilong God, yupela i mas singim song bilong litimapim nem bilong em. Tingim olgeta samting God i mekim na tenkyu long em. 5Em i save kros long sotpela taim tasol. Na em i tingting gutpela long yumi na i mekim gut long yumi olgeta taim yumi stap long graun. Aiwara i ken kam daun long nait, tasol long moningtaim bai yu amamas gen. 6Bipo mi stap gut tru na mi tok olsem, “I no gat wanpela samting inap long sakim mi liklik.” 7Bikpela, yu gutpela tumas long mi, na mekim mi i sanap strong olsem strongpela haus i sanap long maunten. Tasol taim yu hait long mi, pret i save daunim mi tru. 8Olsem na, Bikpela, mi singaut long yu. Mi beten strong long yu helpim mi. 9Sapos mi dai pinis, wanem gutpela samting bai i kamap? Sapos mi go long matmat, dispela bai i helpim husat? Ol man i dai pinis, ol inap litimapim nem bilong yu? Ating ol inap tokaut olsem oltaim yu save mekim gut long ol, a? Nogat. 10God, yu mas harim mi na marimari long mi. Bikpela, yu mas helpim mi. 11Yu rausim pinis bel hevi bilong mi na yu mekim mi i singsing amamas. Pastaim mi olsem man i krai sori long man i dai. Tasol yu senisim krai bilong mi, na mekim bel bilong mi i amamas tru. 12Olsem na mi no ken pasim maus bilong mi. Bai mi singim song bilong litimapim nem bilong yu. Bikpela, yu God bilong mi, bai mi tenkyu long yu oltaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\