BUK SONG 32

1Sapos God i lusim pinis rong bilong wanpela man, na i rausim sin bilong em, dispela man i ken amamas. 2Sapos Bikpela i tok olsem, dispela man i no gat rong nau, na dispela man i no save bihainim pasin giaman, orait dispela man i ken amamas. 3God, taim mi no autim sin bilong mi yet, mi krai nogut long san na long nait. Olsem na bodi bilong mi i slek olgeta. 4Long san na long nait han bilong yu i mekim save long mi. Strong bilong mi i lus olgeta, olsem bikpela san i boinim graun na graun i drai. 5Bihain mi bin autim sin bilong mi long yu. Mi no haitim pasin nogut bilong mi. Mi ting olsem, mi laik autim olgeta sin bilong mi long Bikpela. Mi autim pinis na yu lusim asua bilong mi na sin bilong mi tu. 6Olsem na olgeta manmeri i save bihainim yu, ol i mas beten long yu taim hevi i kamap. Na sapos hevi i kamap bikpela tumas, olsem wara i tait bikpela na i kisim man, bai hevi i no inap daunim ol. 7Yu tasol yu ples hait bilong mi. Yu save lukautim mi na hevi i no ken daunim mi. Yu save kisim bek mi long hevi, na dispela i mekim mi i singsing bikpela moa. 8Bikpela i tok olsem, “Mi laik skulim yu gut, na soim yu long rot yu mas wokabaut long en. Bai mi skulim yu na lainim yu. 9Yu no ken kamap olsem hos na donki. Tupela i no gat save. Yu mas putim ain i gat longpela baklain long maus bilong tupela, na pulim baklain bilong stiaim tupela. Sapos yu no mekim olsem, bai tupela i no inap bihainim laik bilong yu.” 10Planti hevi i mas kamap long ol man nogut. Tasol Bikpela i save marimari long ol manmeri i bilip tru long em, na lukautim ol gut. 11Yupela stretpela manmeri, yupela i mas belgut na amamas long olgeta gutpela samting Bikpela i mekim. Yupela olgeta lain manmeri i stretpela long ai bilong God, yupela i mas amamas na singaut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\