BUK SONG 33

1Yupela ol stretpela manmeri, yupela i mas amamas long olgeta samting Bikpela i mekim. Yupela manmeri i save bihainim tok bilong God, yupela litimapim nem bilong em. Dispela em i gutpela pasin ol stretpela manmeri i save mekim. 2Mekim musik long kulele na litimapim nem bilong God. Paitim gita i gat 10-pela string na mekim musik long em. 3Singim nupela song long em. Paitim gita na mekim gutpela musik tru, na singaut strong wantaim. 4Tok bilong Bikpela i tru olgeta. Em i save bihainim stretpela pasin na mekim olgeta wok. 5Bikpela i laikim olgeta gutpela pasin na olgeta samting i stret. Oltaim Bikpela i save laikim olgeta manmeri bilong graun. 6God i bin tok tasol, na san na mun na ol sta i kamap long skai. Em i tok tasol na olgeta samting i kamap antap. 7Em i kisim solwara na bungim long wanpela hap tasol, olsem man i pulimapim wara long wanpela sospen tasol. Em i mekim as bilong solwara i stap daunbilo tru long ples bilong en. 8Olgeta manmeri long graun i mas pret long Bikpela na i stap aninit long em. 9Long wanem, em i bin tok tasol, na dispela graun i kamap. Em i mekim strongpela tok, na olgeta samting i stap. 10Bikpela i save mekim tingting bilong ol lain manmeri i go lus nating. Ol manmeri i save pasim tok long wokim wanpela samting, na em i save pasim rot bilong ol na ol i no inap mekim. 11Tasol taim Bikpela i tok long mekim wanpela samting, orait tok bilong en i stap strong oltaim. Em i tingting long mekim wanpela samting, na dispela tingting i stap oltaim oltaim. 12Ol dispela lain Bikpela i stap God bilong ol, ol i ken amamas. Ol dispela manmeri em i makim bilong em yet, ol i ken amamas. 13God i stap long heven na i lukluk i go daun. Em i lukim olgeta manmeri. 14Em i stap king long ples bilong em, na i lukluk i go daun long olgeta manmeri bilong graun. 15Em yet i save kamapim tingting bilong olgeta manmeri, na em i save lukim olgeta pasin ol i mekim. 16King i no save winim pait na rausim ol birua long strong bilong bikpela ami tasol. Soldia i no save winim ol birua long strong bilong em yet. 17Ol hos bilong pait i no inap helpim ol soldia long winim pait. Strong bilong hos i no inap kisim bek ol soldia i lus long pait. 18Tasol harim. Bikpela i save was long ol manmeri i stap aninit long em. 19Em i save lukautim ol dispela manmeri bai ol i no i dai. Na em i save givim kaikai long ol long taim bilong hangre, bai ol i no ken i dai. 20Yumi wetim Bikpela i helpim yumi. Bikpela tasol i save helpim yumi. Em i olsem hap plang bilong pait na yumi hait long em. 21Yumi bilip tru long gutpela nem bilong em. Olsem na yumi amamas long em. 22Bikpela, mipela i bilip na wet long yu i helpim mipela. Yu mas marimari long mipela oltaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\