BUK SONG 41

1Man i save tingim ol rabisman na i helpim ol, dispela man i ken amamas. Bikpela bai i helpim em long taim hevi i kamap long em. 2God bai i lukautim em na strongim laip bilong em. Bikpela bai i mekim em i stap gut long ples bilong em. Na bai Bikpela i no larim ol birua i bagarapim em. 3Taim dispela man i gat sik, Bikpela bai i lukautim em. Em bai i mekim orait sik bilong em, na mekim em i kamap strong gen. 4Tasol mi yet mi tok olsem, “Bikpela, mi bin mekim sin long yu. Tasol yu ken marimari long mi, na pinisim sik bilong mi.” 5Ol birua bilong mi ol i bel nogut long mi na ol i tok, “Mobeta em i dai kwik na yumi ken lus tingting long em.” 6Sampela man i kam lukim mi, na ol i save toktok nating long mi. Ol i laik harim tok long mi gat sik nogut. Na bihain ol i go ausait gen, na long olgeta hap ol i stori long dispela sik bilong mi. 7Olgeta man i no laikim mi tru ol i save tok hait long sik bilong mi. Ol i ting samting nogut tru i laik bagarapim mi. 8Ol i tok olsem, “Samting nogut i kisim em pinis. Em i no inap kirap gen. Bai em i dai.” 9Mi gat wanpela pren, em i poroman tru bilong mi, na em i save kaikai wantaim mi. Tasol em tu i litimapim lek bilong krungutim mi. 10Bikpela, yu ken marimari long mi na pinisim sik bilong mi, na bai mi inap bekim pasin bilong ol dispela man. 11Sapos ol birua i no daunim mi, bai mi ken save yu laikim mi. 12Yu bin lukim mi i wokabaut stret, olsem na yu lukautim mi, na yu holim mi klostu long yu oltaim. 13Yumi litimapim nem bilong Bikpela, em i God bilong ol Israel. Na olgeta lain i kamap bihain, ol tu i ken litimapim nem bilong en. I tru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\