BUK SONG 42

1Wel abus i save dai long wara na i ran i go long liklik wara bilong dring. Na olsem tasol, God, mi laikim tumas bai mi stap klostu long yu. 2God, yu God i gat laip, na mi laikim yu tumas, olsem man, nek bilong en i drai na i laik dringim wara. God, wanem taim bai mi ken i go long yu na lotu long yu? 3Oltaim ol man i save askim mi olsem, “God bilong yu i stap we?” Olsem na mi wok long krai oltaim. Aiwara bilong mi i olsem kaikai bilong mi long san na long nait. 4Mi save tingting long gutpela taim bipo, na bel bilong mi i hevi tumas. Bipo mi save wokabaut wantaim planti manmeri, na mi go paslain na bringim ol i go long haus bilong God. Mipela i save wokabaut i go na singaut bilong amamas, na mekim ol song bilong tenkyu long God. Long dispela taim mipela olgeta i bung long de bilong lotu. 5Bilong wanem mi bel hevi oltaim? Bilong wanem bel bilong mi i kirap nogut? Mi mas bilip long God na wetim em i helpim mi. Em i God bilong mi na em i save helpim mi. Olsem na bai mi litimapim nem bilong en gen. 6Bel bilong mi i hevi moa, olsem na mi tingting long yu. Mi stap long hap bilong Jordan, na long maunten Hermon na maunten Misa, na mi tingim yu gen. 7Solwara i daun tumas i save singaut long narapela solwara i daun moa. Na wara i ran long ples ston na i kapsait i go daunbilo, dispela wara i save pairap moa yet. Yu save mekim biksi i bruk na kalap nabaut, na karamapim graun long nambis. Olsem tasol olgeta hevi yu putim long mi em i karamapim mi. 8Tasol mi laik bai Bikpela i ken marimari long mi long san. Na long nait mi laik mekim song bilong tenkyu long em, na mi beten long God i save givim laip long mi. 9God i save givim strong long mi na mi tokim em olsem, “Bilong wanem yu lusim tingting long mi? Bilong wanem yu larim ol birua i daunim mi na mekim mi i bel hevi nogut?” 10Oltaim ol birua i save tok nogut long mi olsem, “We stap God bilong yu nau?” Dispela tok i olsem spia i sutim bodi bilong mi na mi laik i dai. 11Bilong wanem mi bel hevi oltaim? Bilong wanem bel bilong mi i kirap nogut? Mi mas bilip long God na wetim em i helpim mi. Em i God bilong mi na em i save helpim mi. Olsem na bai mi litimapim nem bilong en gen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\