BUK SONG 45

1Planti gutpela tok i stap long tingting bilong mi. Mi laik raitim dispela song na givim long king. Maus bilong mi i olsem ingpen bilong gutpela kuskus. 2King, yu naispela man tru. I no gat narapela man i olsem yu. Tok bilong yu i gutpela tasol. Olsem na oltaim God i ken mekim gut long yu. 3Yu strongpela king. Yu gat planti bilas, na biknem bilong yu i antap tumas. Yu mas pasim bainat na redi long pait. 4Yu nambawan king i gat biknem. Yu sindaun long hos na yu go long pait na winim pait. Yu laik pait bai ol man i no inap daunim tok tru. Na yu pait bilong helpim ol man bai ol i ken wokabaut stret. Bai pait bilong yu i kamap strong moa, na i mekim ol man nogut i pret tru long yu. 5Ol spia bilong yu i sap tumas na i sutim tru ol birua. Yu daunim ol arapela lain long pait, na ol i stap aninit long yu. 6God, yu stap king oltaim oltaim. Yu save bosim ol manmeri bilong yu long stretpela pasin tasol. 7Yu save laikim stretpela pasin na yu no laikim tru pasin nogut. Olsem na king, God bilong yu yet em i bin kapsaitim wel long yu bilong makim yu olsem man i gat biknem. Na dispela i mekim yu i amamas moa yet. Ol poroman bilong yu ol i no inap amamas olsem yu. 8Longpela klos bilong yu i gat gutpela smel moa bilong ol kain kain sanda olsem mea na kasia. Ol i bin bilasim haus bilong king long ol kain kain bilas ol i wokim long tit bilong elefan, na ol i mekim musik bilong mekim yu i amamas. 9Ol pikinini meri bilong ol king i stap long haus bilong yu wantaim ol meri i gat biknem. Kwin i sanap long han sut bilong yu. Em i putim bilas gol ol i bin wokim long gol bilong kantri Ofir. 10Yu yangpela meri i laik marit long king, yu harim tok bilong mi na tingting long en. Yu mas lusim tingting long ol manmeri i stap long ples bilong yu, na yu mas lusim tingting long ol wanblut bilong yu. 11Yu mekim olsem na bai king i lukim yu i naispela meri na em bai i laikim yu tru. Em i bikman bilong yu, olsem na yu mas bihainim tok bilong en. 12Ol manmeri bilong taun Tair bai ol i bringim presen long yu, na ol maniman tu bai i givim presen long yu. 13Yangpela meri bilong king i stap long rum bilong em yet, na em i luk nais tru. Em i putim klos ol i bin wokim na bilasim long tret gol. 14Dispela klos bilong en i gat planti kala. Nau ol i bringim dispela meri i go long king. Na ol yangpela meri i poroman bilong em, ol i bihainim em i go. 15Ol i amamas na belgut na ol i go insait long bikpela haus king. 16Na yu, king, bai yu gat planti pikinini man, na bai ol i senisim ol tumbuna bilong yu. Bai yu givim bikpela namba long ol, na bai ol i bosim ol manmeri long olgeta hap bilong graun. 17Bai mi tokaut long biknem bilong yu na olgeta lain i kamap bihain bai ol i tingim yu oltaim. Olsem na ol manmeri nabaut oltaim bai ol i litimapim nem bilong yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\